Vytvořte fakturu

CONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONSULTING
IČO 31347045
TIN 2020317904
DIČ SK2020317904
Datum vytvoření 22 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONSULTING
Súkennícka 13/1394
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 246 949 €
Zisk -90 920 €
Kapitál 364 290 €
Vlastní kapitál 58 620 €
Kontaktní informace
Email dupm@dupm.sk
Telefon(y) 0255565618, 0903801894
Mobile(y) 0903801894
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 124,968
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 124,968
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 125,261
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 125,261
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -293
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -296
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 124,968
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,979
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 49,638
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 49,638
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,920
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,947
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,510
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 323
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 17,187
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 128,334
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,664
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 438
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 438
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,176
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 376
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,674
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 300
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 300
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 139
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,340
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 246,949
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,341
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 240,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,608
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 333,621
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,210
D. Služby (účtová skupina 51) 6,422
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 132
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,355
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,355
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 315,444
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,058
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -86,672
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,291
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,288
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,637
2. Ostatní náklady (562A) 2,637
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 651
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,288
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -89,960
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -90,920
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015