Vytvořte fakturu

Beset - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.02.2016
Basic information
Obchodní název Beset
IČO 31347169
TIN 2020300370
DIČ SK2020300370
Datum vytvoření 13 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Beset
Jelenia 18
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 248 276 €
Zisk 673 720 €
Kapitál 2 922 526 €
Vlastní kapitál 1 994 026 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252623810, +421257275101, +421257275111
Fax(y) 0257275101
Date of updating data: 19.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,065,931
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 959,066
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 927,789
2. Software (013) - /073, 091A/ 927,789
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 31,277
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,277
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,054,858
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 11,489
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 11,489
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 65,866
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 65,866
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,866
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,977,503
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,478
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,974,025
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 52,007
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,359
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 50,648
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,065,931
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,667,746
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,593,308
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,593,308
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 65,613
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 65,613
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 335,105
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 335,105
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 673,720
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,395,944
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,263
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,211
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,052
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,375,227
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 931,229
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 931,229
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 443,998
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,454
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,354
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,241
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,241
Date of updating data: 19.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,247,805
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,248,276
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 110,548
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,137,257
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 460
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,373,131
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 96,049
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 68,054
D. Služby (účtová skupina 51) 3,477,481
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,580,274
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,155,306
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 371,045
4. Sociální náklady (527, 528) 53,923
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,601
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 117,688
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 117,688
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,480
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,504
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 875,145
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,606,221
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,207
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 668
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,539
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,181
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 872,964
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 199,244
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 202,318
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,074
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 673,720
Date of updating data: 19.02.2016
Date of updating data: 19.02.2016