Vytvořte fakturu

G. Lehnert - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název G. Lehnert
IČO 31347762
TIN 2020299919
DIČ SK2020299919
Datum vytvoření 05 Březen 1993
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo G. Lehnert
Budova ORBIS, Rajská 7
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 981 869 €
Zisk 14 084 €
Kapitál 1 338 443 €
Vlastní kapitál 516 477 €
Kontaktní informace
Email lehnert@lehnert.sk
Telefon(y) 0259800411, 0244452678
Fax(y) 0259800400
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,488,105
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 322,155
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 322,155
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 203,736
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 118,419
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,152,692
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 159,853
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 159,853
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,095
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 8,095
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,095
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 840,937
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 562,200
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 562,200
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,464
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 262,273
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 143,807
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,090
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 140,717
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,258
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,096
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 162
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,488,105
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 459,219
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 200,161
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 200,161
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 244,974
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 244,974
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,084
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,028,886
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,600
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 780
12. Odložený daňový závazek (481A) 14,820
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,009,845
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 333,598
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 333,598
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 654,078
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,488
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,707
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,974
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,441
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,441
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 986,709
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 981,869
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 977,190
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -209
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,888
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 957,658
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 43,827
D. Služby (účtová skupina 51) 717,589
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 76,951
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 58,375
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,744
4. Sociální náklady (527, 528) 1,832
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,654
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 84,956
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 84,956
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,681
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,211
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 215,565
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,631
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,014
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,014
XII. Kurzové zisky (663) 617
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,675
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 505
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,170
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,956
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,167
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,257
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,647
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,390
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 4,826
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,084
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :31347762 TIN: 2020299919 DIČ: SK2020299919
 • Sídlo: G. Lehnert, Budova ORBIS, Rajská 7, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Marta Lehnertová Mišíkova 18 Bratislava 811 06 02.11.2011
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.08.2015Nové sidlo:
   Budova ORBIS, Rajská 7 Bratislava 811 08
   12.08.2014Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   10.11.2011Noví spoločníci:
   komplementár JUDr. Marta Lehnertová Mišíkova 18 Bratislava 811 06
   komanditista JUDr. Ján Ondruš Cajlanská 159 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marta Lehnertová Mišíkova 18 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 02.11.2011
   12.08.2009Noví spoločníci:
   komanditista JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Brusnicová 29 Bratislava 831 01
   19.10.2005Nové obchodné meno:
   G. Lehnert, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb
   Noví spoločníci:
   komanditista Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   komanditista JUDr. Ján Sabol Zochova 7456/14A Bratislava 811 03