Vytvořte fakturu

MILKING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název MILKING
IČO 31348173
TIN 2020325912
DIČ SK2020325912
Datum vytvoření 23 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MILKING
Studená 21
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 691 310 €
Zisk 331 449 €
Kontaktní informace
Email bratislava@milking.sk
webové stránky http://www.milking.sk
Telefon(y) +421244455315, +421244455317, +421244455319, +421244455318, +421244455316, +421244455553, +421244455554, +421244455556
Fax(y) 0244455553
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,362,518
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,118,864
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 32,849
2. Software (013) - /073, 091A/ 20,849
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 12,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,086,015
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,631
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 480,146
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 586,538
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 15,700
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,230,592
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,504,112
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,893,186
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,610,926
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 16,806
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 16,806
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,209,903
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,022,012
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,022,012
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 150,018
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,068
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,805
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 499,771
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 53,191
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 446,580
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,062
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,062
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,362,518
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,913,079
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 35,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 35,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 51,496
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,500
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 51,129
2. Ostatní fondy (427, 42X) 51,129
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,440,505
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,440,505
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 331,449
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,292,498
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 97,354
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,925
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 87,429
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 85,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 85,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,693,759
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,840,012
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,840,012
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 271,621
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 95,443
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 71,621
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 290,398
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 124,664
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 99,753
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 98,203
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,550
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 316,632
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 156,941
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 122,323
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 34,618
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,138,587
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,691,310
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 75,570
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,853,204
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,207,623
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 192,848
V. Aktivace (účtová skupina 62) 4,314,849
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,190
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,026
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,228,535
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 46,210
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,055,745
D. Služby (účtová skupina 51) 2,251,916
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,458,100
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,760,248
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 624,188
4. Sociální náklady (527, 528) 73,664
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17,250
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 334,739
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 334,739
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 967
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 214
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63,394
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 462,775
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,290,223
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 653
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 612
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,776
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,611
2. Ostatní náklady (562A) 13,611
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,248
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 15,917
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,123
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 432,652
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 101,203
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 107,105
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,902
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 331,449
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016