Vytvořte fakturu

AUTO POLA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.11.2015
Basic information
Obchodní název AUTO POLA
IČO 31348220
TIN 2020297510
DIČ SK2020297510
Datum vytvoření 27 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO POLA
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 837 096 €
Zisk 84 200 €
Kontaktní informace
Email autopola@autopola.sk
webové stránky http://www.autopola.sk
Telefon(y) +421244461290, +421244461291
Mobile(y) +421911552245
Fax(y) 0244461291
Date of updating data: 04.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 272,312
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 77,092
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 77,092
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 597
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 76,495
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 194,684
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 66,640
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,465
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,175
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,854
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,854
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,854
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 89,190
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 67,371
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,819
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 536
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 536
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 272,312
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,465
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 167,299
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 167,299
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,730
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,730
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -81,764
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -81,764
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 84,200
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 85,682
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,604
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 18,653
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 951
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 69,492
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,405
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,405
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,378
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,610
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,706
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 393
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,506
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,506
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,080
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -24,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 165
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 165
Date of updating data: 04.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,813,127
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,837,096
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,180,066
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 633,061
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 22,767
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,202
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,713,716
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,090,133
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 365,352
D. Služby (účtová skupina 51) 125,813
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 88,590
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 62,836
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,115
4. Sociální náklady (527, 528) 3,639
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,054
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,775
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,775
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 18,447
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,552
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 123,380
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 231,829
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,686
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,771
2. Ostatní náklady (562A) 3,771
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,915
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,676
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 109,704
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 25,504
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 25,504
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 84,200
Date of updating data: 04.11.2015
Date of updating data: 04.11.2015