Vytvořte fakturu

Wolters Kluwer - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název Wolters Kluwer
IČO 31348262
TIN 2020300964
DIČ SK2020300964
Datum vytvoření 27 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wolters Kluwer
Mlynské nivy 48
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 229 056 €
Zisk 663 519 €
Kontaktní informace
Email office@iura.sk
webové stránky http://www.wolterskluwer.sk
Telefon(y) +421258102010
Fax(y) 0258102018
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,957,004
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 95,704
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 60,819
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 53,686
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 2,333
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 4,800
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 34,885
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,430
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,767
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,688
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,843,642
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 314,693
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 900
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,171
3. Výrobky (123) - /194/ 310,610
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 128,233
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 32,082
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,082
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 96,151
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,163,662
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 281,766
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 281,766
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 4,880,046
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 130
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,720
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 237,054
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,790
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 232,264
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,658
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 615
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17,043
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,957,004
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,042,417
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,467,171
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,467,171
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,688
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 146,718
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 146,718
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,750,321
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,750,321
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 663,519
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 579,763
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,497
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,497
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 294,775
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 117,979
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,979
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 52,492
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 34,482
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,233
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,589
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 279,491
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 210,867
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 68,624
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 334,824
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 334,824
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,245,086
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,229,056
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,036
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,413,633
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 662,578
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,788
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,845
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 147,752
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,348,166
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,117
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41,524
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -611
D. Služby (účtová skupina 51) 1,955,976
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,152,332
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 817,167
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 283,883
4. Sociální náklady (527, 528) 51,282
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,380
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 58,608
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 58,608
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 150
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 26,546
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103,144
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 880,890
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,074,453
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,030
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 5,598
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 5,598
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 415
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 415
XII. Kurzové zisky (663) 10,017
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,803
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 213
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,590
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 13,227
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 894,117
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 230,598
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 197,543
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 33,055
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 663,519
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31348262 TIN: 2020300964 DIČ: SK2020300964
 • Sídlo: Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Petr Král Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika 22.12.2005
  Igor Masár Cesta na Klanec 4620/75 Bratislava 841 03 12.04.2013
  Peter Trgala Viničná 659/19 Malinovo 900 45 04.06.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  BAGAMA Holding GmbH 1 452 500 € (99%) A - 1010 Viedeň Rakúsko
  WOLTERS KLUWER CENTRAL EUROPE BETEILIGUNGS GmbH 14 672 € (1%) A - 1010 Viedeň Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Winkler Šustekova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.05.2014
   27.05.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Winkler Šustekova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.05.2014
   25.01.2014Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   01.01.2014Nové obchodné meno:
   Wolters Kluwer s. r. o.
   31.12.2013Zrušené obchodné meno:
   IURA EDITION spol. s r. o.
   14.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Igor Masár Cesta na Klanec 4620/75 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.04.2013
   13.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Matej Hodál Ôsma 2248/10 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.03.2011
   26.01.2013Nové sidlo:
   Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09
   25.01.2013Zrušené sidlo:
   Oravská 17 Bratislava 821 09
   04.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobro , CSc., Turčianska 19 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.03.1993
   07.04.2011Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Matej Hodál Ôsma 2248/10 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.03.2011
   11.06.2008Nové obchodné meno:
   IURA EDITION spol. s r. o.
   10.06.2008Zrušené obchodné meno:
   IURA EDITION spol. s r.o., IURA EDITION GmbH
   20.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Petr Král Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2005
   19.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Král Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2005
   17.01.2006Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Král Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2005
   16.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.05.2004Noví spoločníci:
   BAGAMA Holding GmbH Seilerstätte 18 - 20 A - 1010 Viedeň Rakúsko
   WOLTERS KLUWER CENTRAL EUROPE BETEILIGUNGS GmbH Seilerstätte 18 - 20 A - 1010 Viedeň Rakúsko
   27.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer Germany Holding GmbH Gutenbergerstrasse 8 Kriftel 6239 Spolková republika Nemecko
   03.03.2003Nové predmety činnosti:
   redakčná úprava rukopisov po úroveň prípravy pre sadzbu
   marketing v oblasti vydávania periodických a neperiodických publikácií
   poradenstvo v oblasti vydávania periodických a neperiodických publikácií
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer Germany Holding GmbH Gutenbergerstrasse 8 Kriftel 6239 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobro , CSc., Turčianska 19 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.03.1993
   02.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Apollolaan 153 Amsterdam 1077 Holandské kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobro Toryská 2 Bratislava 821 07
   14.05.2002Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Apollolaan 153 Amsterdam 1077 Holandské kráľovstvo
   13.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   09.11.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie miesta a uloženia písomností nearchívnej povahy
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   29.06.1999Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   28.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   26.03.1998Nové sidlo:
   Oravská 17 Bratislava 821 09
   25.03.1998Zrušené sidlo:
   Myjavská 1 Bratislava 811 03
   31.07.1997Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   30.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer International Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   JUDr. Marianna Arnoldová , CSc. Jasovská 7 Bratislava 851 07
   JUDr. Michal Benčík , CSc. Bulíkova 7 Bratislava 851 01
   JUDr. Oľga Čechová Karpatské nám. 7 Bratislava 831 06
   JUDr. Miroslav Freund , CSc. Narcisova 50 Bratislava 821 01
   Marianna Hamašová Palkovičova 12 Bratislava 821 08
   Helena Havaldová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   JUDr. Eva Hruškovičová Gwerkovej 28 Bratislava 851 04
   Ing. Oľga Jankechová Vígľašská 21 Bratislava 851 07
   JUDr. Václav Nesrovnal , CSc. Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   JUDr. Zuzana Rekenová Tupolevova 14 Bratislava 851 01
   JUDr. Iveta Siránková Bajzova 3 Bratislava 821 08
   JUDr. Peter Šmeringai Kukučínova 10 Stupava 900 31
   15.02.1996Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer International Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   14.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer Deutschland GmbH Gutenbergstrasse 8 Kriftel 6239 Spolková republika Nemecko
   JUDr. Elena Žáková Zálužická 19 Bratislava 821 01
   21.11.1994Nové obchodné meno:
   IURA EDITION spol. s r.o., IURA EDITION GmbH
   20.11.1994Zrušené obchodné meno:
   JURA EDITION spol. s r.o.
   26.04.1993Nové obchodné meno:
   JURA EDITION spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Myjavská 1 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v oblasti odbornej literatúry
   technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov
   nákup a predaj odbornej literatúry
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovnie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer Deutschland GmbH Gutenbergstrasse 8 Kriftel 6239 Spolková republika Nemecko
   JUDr. Marianna Arnoldová , CSc. Jasovská 7 Bratislava 851 07
   JUDr. Michal Benčík , CSc. Bulíkova 7 Bratislava 851 01
   JUDr. Oľga Čechová Karpatské nám. 7 Bratislava 831 06
   JUDr. Miroslav Freund , CSc. Narcisova 50 Bratislava 821 01
   Marianna Hamašová Palkovičova 12 Bratislava 821 08
   Helena Havaldová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   JUDr. Eva Hruškovičová Gwerkovej 28 Bratislava 851 04
   Ing. Oľga Jankechová Vígľašská 21 Bratislava 851 07
   JUDr. Václav Nesrovnal , CSc. Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   JUDr. Zuzana Rekenová Tupolevova 14 Bratislava 851 01
   JUDr. Iveta Siránková Bajzova 3 Bratislava 821 08
   JUDr. Peter Šmeringai Kukučínova 10 Stupava 900 31
   JUDr. Elena Žáková Zálužická 19 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bobro Toryská 2 Bratislava 821 07