Vytvořte fakturu

TOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TOP
IČO 31348726
TIN 2020324867
DIČ SK2020324867
Datum vytvoření 07 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP
Drieňová 1
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 850 050 €
Zisk 20 146 €
Kapitál 984 402 €
Vlastní kapitál 582 502 €
Kontaktní informace
Email r.valentovic@topspol.sk
webové stránky http://www.topspol.sk
Mobile(y) +421905431984, +421905431982, +421915995493
Fax(y) 0248700069
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 918,232
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 297,638
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 290,864
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 20,537
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 249,134
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,544
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,649
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,774
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 6,774
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 614,748
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 368,546
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,869
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 366,677
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 212,893
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 209,887
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,887
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,779
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,227
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,309
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,134
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,175
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,846
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,846
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 918,232
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 560,840
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -298
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -298
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 533,688
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 533,688
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,146
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 357,392
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,110
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 72
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,330
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 708
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 341,277
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 266,884
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 266,884
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,715
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,615
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,744
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,703
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,616
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,483
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,871
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 612
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 522
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,845,716
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,850,050
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,844,889
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 827
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,667
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,801,583
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,102,646
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 70,683
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 3,002
D. Služby (účtová skupina 51) 227,497
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 348,706
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 249,410
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 87,315
4. Sociální náklady (527, 528) 11,981
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,655
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,129
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,129
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,450
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,815
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,467
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 441,888
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,576
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 315
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 315
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 91
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 91
XII. Kurzové zisky (663) 1,170
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,969
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -32
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,104
2. Ostatní náklady (562A) 1,104
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16,468
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,429
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,393
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,074
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,928
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,928
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,146
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31348726 TIN: 2020324867 DIČ: SK2020324867
 • Sídlo: TOP, Drieňová 1, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Urgoš Krátka 6 Zálesie 900 28 09.12.2006
  Roman Slapansky Hrušovská 64 Bratislava 821 07 29.05.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Urgoš 1 328 € (20%) Krátka 6 Zálesie 900 28
  Roman Slapansky 5 312 € (80%) Hrušovská 64 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.12.2006Nové sidlo:
   Drieňová 1 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Krátka 6 Zálesie 900 28
   Roman Slapansky pobyt na území SR : Hrušovská 64 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Urgoš Krátka 6 Zálesie 900 28
   Roman Slapansky pobyt na území SR : Hrušovská 64 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.05.2002
   08.12.2006Zrušené sidlo:
   Mierová 168 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Hansjakobstr. 80 Munchen D - 81673 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Hansjakobstr. 80 Munchen D - 81673 SRN Vznik funkcie: 29.05.2002
   12.12.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Hansjakobstr. 80 Munchen D - 81673 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Hansjakobstr. 80 Munchen D - 81673 SRN Vznik funkcie: 29.05.2002
   11.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   16.03.1995Nové sidlo:
   Mierová 168 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   15.03.1995Zrušené sidlo:
   Palkovičova 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   TOP spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palkovičova 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04