Vytvořte fakturu

inPHARM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název inPHARM
IČO 31349510
TIN 2020884987
DIČ SK2020884987
Datum vytvoření 03 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo inPHARM
Kopčianská 8/A
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 991 894 €
Zisk 185 838 €
Kapitál 442 222 €
Vlastní kapitál -38 995 €
Kontaktní informace
Email inpharm@inpharm.sk
Telefon(y) 0250221606, 0244630402
Fax(y) 0244630401
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 340,862
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 41,715
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 41,715
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 41,715
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 295,411
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 42,654
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42,654
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 173,418
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 172,196
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,196
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 596
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 626
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 79,339
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,462
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 70,877
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,736
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 564
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,172
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 340,862
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 149,652
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 255
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 255
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -43,080
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 263,553
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -306,633
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 185,838
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 191,210
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 23,625
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 22,500
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,125
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 167,136
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 103,671
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,671
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,680
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,075
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,349
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,662
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,699
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 449
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 449
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 992,719
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 991,894
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 613,177
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 315,577
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 22,498
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,642
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 757,681
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 315,074
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 42,900
D. Služby (účtová skupina 51) 230,163
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 120,623
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 85,309
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,075
4. Sociální náklady (527, 528) 5,239
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,427
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,392
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,392
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 12,911
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,191
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 234,213
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 340,617
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 825
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 822
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,288
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,493
2. Ostatní náklady (562A) 1,493
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 128
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,667
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,463
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 227,750
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 41,912
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 41,912
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 185,838
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015