Vytvořte fakturu

SUBTERRA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.05.2016
Basic information
Obchodní název SUBTERRA Bratislava
IČO 31349625
TIN 2020295673
DIČ SK2020295673
Datum vytvoření 11 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUBTERRA Bratislava
Trhová 54
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 500 842 €
Zisk 46 482 €
Kapitál 2 725 796 €
Vlastní kapitál 360 563 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0587325436, 0252450217, 0252450218, 0911447520
Mobile(y) 0903447040, 0903447062, 0911447528, 0911447520
Date of updating data: 06.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,484,194
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,774,093
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,774,093
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 826,151
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 468,263
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 56,143
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 426,254
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 -2,718
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 708,393
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 587,186
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 208
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 586,978
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 25,227
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 25,227
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 87,940
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 84,651
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,651
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,289
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,040
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 179
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,861
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,708
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,345
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 363
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,484,194
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 407,046
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 977
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 977
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 346,309
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 735,991
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -389,682
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,482
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,074,423
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 247
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 247
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 116,938
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 116,938
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,957,238
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 29,878
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,878
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,910,586
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,159
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,799
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,616
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,200
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,725
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,725
Date of updating data: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 500,842
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 500,842
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 367,933
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 131,779
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,130
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 451,257
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 240,132
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,614
D. Služby (účtová skupina 51) 67,299
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 64,156
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 45,465
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,977
4. Sociální náklady (527, 528) 2,714
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,790
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 40,845
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 40,845
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,421
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 49,585
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,667
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 227
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 226
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -222
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 49,363
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 46,482
Date of updating data: 06.05.2016
Date of updating data: 06.05.2016