Vytvořte fakturu

S&T Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.06.2016
Basic information
Obchodní název S&T Slovakia
IČO 31349935
TIN 2020345591
DIČ SK2020345591
Datum vytvoření 13 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S&T Slovakia
Mlynské Nivy 71
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 426 166 €
Zisk 3 248 €
Kapitál 11 533 949 €
Vlastní kapitál 4 368 802 €
Kontaktní informace
Email snt@snt.sk
Telefon(y) 0556226492, 0556226498, 0556806491, 0556806492, 0556806493, 0556806498, 0258273111
Fax(y) 0258273212
Date of updating data: 20.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,210,714
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,601,289
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 900
2. Software (013) - /073, 091A/ 900
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,600,389
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 138,226
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,307,602
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 147,456
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,105
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,885,106
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 262,935
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 102,931
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 160,004
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,081,698
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 726,072
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 726,072
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 355,626
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,508,854
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,464,109
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,383
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,332,726
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 38,131
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,614
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31,619
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,585
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 24,034
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 724,319
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 229,785
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 494,534
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,210,714
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,386,685
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,659,696
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,659,696
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,402,313
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 333,076
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 333,076
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 973,717
2. Ostatní fondy (427, 42X) 973,717
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,635
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,635
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,248
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,636,276
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 175
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 175
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,739,676
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,744,446
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,353
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,680,093
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 125,385
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 188,886
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 115,782
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 565,177
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 679,238
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,213
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 657,025
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,217,187
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 187,753
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 187,753
Date of updating data: 20.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 17,974,614
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 18,426,166
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,008,453
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,966,161
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,287
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 434,265
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,219,247
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,778,600
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 542,468
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 36,218
D. Služby (účtová skupina 51) 4,780,515
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,140,668
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,049,647
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,021,138
4. Sociální náklady (527, 528) 69,883
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,765
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 188,983
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 188,983
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 105
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 205,034
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 532,891
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 206,919
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,836,813
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,696
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 3,688
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,967
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 21,469
2. Ostatní náklady (562A) 21,469
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,085
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,413
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33,271
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 173,648
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 170,400
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 45,507
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 124,893
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,248
Date of updating data: 20.06.2016
Date of updating data: 20.06.2016