Vytvořte fakturu

AUTO EXPERT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTO EXPERT
IČO 31350178
TIN 2020912674
DIČ SK2020912674
Datum vytvoření 10 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO EXPERT
Pečnianska 6
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 349 432 €
Zisk 223 €
Kapitál 459 110 €
Vlastní kapitál 43 863 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 490,891
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,906
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,906
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,906
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 481,985
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 111,295
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 111,295
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 266,663
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 266,663
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 266,663
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 104,027
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 90,995
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,032
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 490,891
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,086
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 37,223
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 37,223
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 223
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 446,805
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,867
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,867
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 441,938
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 321,537
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 321,537
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 42,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,383
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 26,411
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,830
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 777
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 349,433
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 349,432
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 267,134
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 82,299
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,702
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,353
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 163,995
D. Služby (účtová skupina 51) 97,851
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 64,792
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 47,770
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,777
4. Sociální náklady (527, 528) 245
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,417
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,342
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,342
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 952
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,730
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,234
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 548
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 548
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -547
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,183
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 223
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015