Vytvořte fakturu

NOVAGLASS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název NOVAGLASS
Stav V likvidaci
IČO 31350488
TIN 2020325934
DIČ SK2020325934
Datum vytvoření 17 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVAGLASS
Stará Vajnorská 27
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 141 547 €
Zisk -51 708 €
Kapitál 1 631 953 €
Vlastní kapitál 1 248 586 €
Kontaktní informace
Email info@novaglass.sk
Telefon(y) 0244451878, 0244451880, 0244451883, 0249309611, 0249309613
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 744,754
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 744,747
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,912
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,912
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 480
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 480
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 737,376
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 25,606
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,606
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 711,770
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,979
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 48
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,931
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 7
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 744,754
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 512,239
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 340,039
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 340,039
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 22,952
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 34,004
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 34,004
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 166,952
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 166,952
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,708
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 232,515
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 189,653
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 187,750
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,903
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,862
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 36,891
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,891
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,084
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,443
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,397
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 142,745
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 141,547
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 520
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 141,017
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 187,574
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 498
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 456
D. Služby (účtová skupina 51) 2,680
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 40,353
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 29,598
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,372
4. Sociální náklady (527, 528) 383
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 194
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 800
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 800
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 140,446
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,147
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -46,027
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,104
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,198
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1,197
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,919
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,322
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 4,322
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,597
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,721
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -50,748
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -51,708
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015