Vytvořte fakturu

KOVOPROJEKT MARKET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název KOVOPROJEKT MARKET
IČO 31350577
TIN 2020325923
DIČ SK2020325923
Datum vytvoření 20 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVOPROJEKT MARKET
Podunajská 56A
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 91 908 €
Zisk 3 342 €
Kapitál 32 272 €
Vlastní kapitál 23 098 €
Kontaktní informace
Email kovoproj@nextra.sk
Telefon(y) +421255642134, +421255642135, +421255642136
Mobile(y) +421905257861
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,234
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 30
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,204
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 24,392
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,392
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,392
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,812
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,606
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,206
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,234
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,440
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,032
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,032
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,427
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 21,672
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,245
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,342
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,794
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,298
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,218
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,218
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,784
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,168
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,128
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 496
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 91,908
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 91,908
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 87,258
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,191
D. Služby (účtová skupina 51) 12,500
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 42,689
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 31,805
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,559
4. Sociální náklady (527, 528) 325
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 817
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 876
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 876
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,185
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,650
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -40,691
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 349
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 349
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -348
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,302
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,342
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015