Vytvořte fakturu

CONCORDE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.11.2016
Basic information
Obchodní název CONCORDE
IČO 31350623
TIN 2020336329
DIČ SK2020336329
Datum vytvoření 19 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONCORDE
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 592 554 €
Zisk 182 703 €
Kapitál 1 869 711 €
Vlastní kapitál 199 639 €
Kontaktní informace
Email concorde@concorde.sk
Telefon(y) 0255647734, 0255647735, 0249114603, 0243423638, 0243630082
Fax(y) 0249114611
Date of updating data: 16.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,087,686
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 138,677
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 138,677
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 138,677
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 940,637
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 907,778
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 907,216
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 907,216
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 562
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,859
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 625
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 32,234
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,372
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,372
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,087,686
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 232,831
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 42,825
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 42,825
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 182,703
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 845,217
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 57,665
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,215
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 54,450
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 270,662
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,721
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,721
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,078
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,252
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,511
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,489
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 179,611
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,871
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,431
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,440
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 500,019
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,638
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 9,638
Date of updating data: 16.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,591,791
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,592,554
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,591,791
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 763
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,232,991
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,611
D. Služby (účtová skupina 51) 4,789,504
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 200,926
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 144,784
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,896
4. Sociální náklady (527, 528) 5,246
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,616
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 129,089
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 129,089
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,245
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 359,563
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 766,676
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77,911
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 72,070
2. Ostatní náklady (562A) 72,070
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,841
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -77,911
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 281,652
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 98,949
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 98,949
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 182,703
Date of updating data: 16.11.2016
Date of updating data: 16.11.2016