Vytvořte fakturu

HARTMANN - RICO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.08.2016
Basic information
Obchodní název HARTMANN - RICO
IČO 31351361
TIN 2020300073
DIČ SK2020300073
Datum vytvoření 26 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HARTMANN - RICO
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 913 318 €
Zisk 4 503 639 €
Kapitál 16 922 972 €
Vlastní kapitál 11 659 647 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.ados-portal.sk
Telefon(y) +421268299111, +421257202081, +421268299163, +421268299162, +421268299161, +421268299160, +421268299152, +421268299151, +421268299150, +421268299121, +421268299101
Mobile(y) +421948107357, +421948229137, +421948220014, +421948107358, +421948164215, +421948168025, +421948152635, +421948225745, +421948384584, +421948412385, +421948358
Fax(y) 0268299192
Date of updating data: 11.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,194,679
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 44,695
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 44,695
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,545
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 42,150
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,121,068
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 284,633
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 284,633
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,228,585
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,228,585
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,940,956
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,970,079
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,970,079
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 5,902,283
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 39,074
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,520
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 666,894
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 916
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 665,978
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 28,916
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 28,916
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,194,679
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,775,860
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,950
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,950
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 182,172
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,382
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,382
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,070,717
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,070,717
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,503,639
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,418,819
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 192
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 192
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,332,690
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,233,963
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,897,880
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 336,083
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 60,499
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 42,646
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 995,582
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,085,937
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,074,197
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,740
Date of updating data: 11.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 31,915,050
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 31,913,318
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,822,814
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,084,254
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,928,277
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 16,246,321
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 636,590
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 6,411
D. Služby (účtová skupina 51) 6,779,911
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,378,948
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,011,417
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 352,438
4. Sociální náklady (527, 528) 15,093
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,057
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 45,747
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 45,747
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,326
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -139,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 962,966
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,985,041
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,153,581
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 125,505
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,732
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,732
XII. Kurzové zisky (663) 84,666
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 39,074
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 33
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150,843
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 144,522
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,321
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,338
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,959,703
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,456,064
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,117,116
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -661,052
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,503,639
Date of updating data: 11.08.2016
Date of updating data: 11.08.2016