Vytvořte fakturu

DEEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.05.2016
Basic information
Obchodní název DEEM
IČO 31351689
TIN 2020298533
DIČ SK2020298533
Datum vytvoření 07 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEEM
Holubyho 1
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 659 970 €
Zisk -184 €
Kapitál 854 117 €
Vlastní kapitál 393 655 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254413186, 0445222450
Date of updating data: 23.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 86,392
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 86,392
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 684
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 858,136
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 362,073
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 211,221
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 224,842
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 944,528
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 697,376
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 699,164
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 45,258
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -53,501
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -184
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 247,152
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 29,166
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 217,986
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 212,577
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,409
Date of updating data: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 659,970
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 322,935
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 331,803
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,167
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,065
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 654,979
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 300,547
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,880
C. Služby (účtová skupina 51) 335,320
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,334
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,448
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,250
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,991
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,991
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,296
M. Úrokové náklady (562) 559
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,737
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,295
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,696
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -184
Date of updating data: 23.05.2016
Date of updating data: 23.05.2016