Vytvořte fakturu

Aga24 SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Aga24 SK
IČO 31352031
TIN 2020816974
DIČ SK2020816974
Datum vytvoření 27 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Aga24 SK
Senný trh 7
94501
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 267 €
Zisk -1 982 €
Kapitál 16 728 €
Vlastní kapitál 1 964 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254410775
Mobile(y) +421910946164, 0910946164
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 0
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 0
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 0
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 342
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 342
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,997
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 0
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,997
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,982
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 0
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 0
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 0
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 0
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 0
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 267
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 267
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 0
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 267
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 0
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 100
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 0
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 0
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 0
4. Sociální náklady (527, 528) 0
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 0
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 163
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -100
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,145
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,145
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,145
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,982
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 0
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,982
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352031 TIN: 2020816974 DIČ: SK2020816974
 • Sídlo: Aga24 SK, Senný trh 7, 94501, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Július Horváth Hadovce 24 Komárno 945 01 26.02.2015
  Martin Roman Hradišťská 292/17 Hradiště, Těrlicko 735 42 Česká republika 26.02.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RCTrading, s.r.o. 3 320 € (50%) Český Tešín 737 01 Česká republika
  HRB Finance s.r.o. 3 320 € (50%) Komárno 945 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.04.2015Nové obchodné meno:
   Aga24 SK s. r. o.
   Nové sidlo:
   Senný trh 7 Komárno 945 01
   Noví spoločníci:
   RCTrading, s.r.o. Studentská 622/17 Český Tešín 737 01 Česká republika
   HRB Finance s.r.o. Senný trh 7 Komárno 945 01
   Nový štatutárny orgán:
   Július Horváth Hadovce 24 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 26.02.2015
   Martin Roman Hradišťská 292/17 Hradiště, Těrlicko 735 42 Česká republika Vznik funkcie: 26.02.2015
   28.04.2015Zrušené obchodné meno:
   MediaTrust Communications spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Borek Severa Batzenbaumweg 17 Friedrichsdorf am Taunus 613 81 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Borek Severa Batzenbaumweg 17 Friedrichsdorf am Taunus 613 81 Spolková republika Nemecko trvalý pobyt na území SR : Šulekova 1635/19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.11.1995
   18.02.2011Nové sidlo:
   Priemyselná 8 Bratislava 821 09
   17.02.2011Zrušené sidlo:
   Kapitulská 7 Bratislava 811 01
   16.03.2007Noví spoločníci:
   Dr. Borek Severa Batzenbaumweg 17 Friedrichsdorf am Taunus 613 81 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Borek Severa Batzenbaumweg 17 Friedrichsdorf am Taunus 613 81 Spolková republika Nemecko trvalý pobyt na území SR : Šulekova 1635/19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.11.1995
   15.03.2007Zrušeny spoločníci:
   MusicTrust Musikverlags- und Produktionsgesellschaft mbH Frankfurt Am Main SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Borek Severa Finkenweg 23 Schwalbach Am Taunus SRN trvalý pobyt na území SR : Šulekova 1635/19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.11.1995
   06.06.2003Nové obchodné meno:
   MediaTrust Communications spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 7 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Borek Severa Finkenweg 23 Schwalbach Am Taunus SRN trvalý pobyt na území SR : Šulekova 1635/19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.11.1995
   05.06.2003Zrušené obchodné meno:
   MUSIC TRUST, spol. s r.o
   Zrušené sidlo:
   Topoľová 21 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Luboš Halák Drieňova 35 Bratislava Skončenie funkcie: 16.01.2003
   Dr. Borek Severa Finkenweg 23 Schwalbach Am Taunus SRN dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 18 Bratislava 811 06
   06.04.1999Noví spoločníci:
   MusicTrust Musikverlags- und Produktionsgesellschaft mbH Frankfurt Am Main SRN
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   MusicTrust Musikverlags- und Produktionsgesellschaft mbH Frankfurt Am Main SRN
   19.01.1996Nové sidlo:
   Topoľová 21 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Luboš Halák Drieňova 35 Bratislava Skončenie funkcie: 16.01.2003
   Dr. Borek Severa Finkenweg 23 Schwalbach Am Taunus SRN dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 18 Bratislava 811 06
   18.01.1996Zrušené sidlo:
   Vlčkova 18 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ľuboš Halák Drieňova 35 Bratislava
   29.12.1993Nové sidlo:
   Vlčkova 18 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   výroba, distribúcia a predaj nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ľuboš Halák Drieňova 35 Bratislava
   28.12.1993Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Sergej Michalič Komárnická 44 Bratislava
   27.05.1993Nové obchodné meno:
   MUSIC TRUST, spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   hudobné vydavateľstvo
   sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry
   Noví spoločníci:
   MusicTrust Musikverlags- und Produktionsgesellschaft mbH Frankfurt Am Main SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Sergej Michalič Komárnická 44 Bratislava