Vytvořte fakturu

STOBEK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.12.2015
Basic information
Obchodní název STOBEK
IČO 31352723
TIN 2020315077
DIČ SK2020315077
Datum vytvoření 28 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STOBEK
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 595 223 €
Zisk 42 684 €
Kapitál 1 398 621 €
Vlastní kapitál 334 984 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243634268
Fax(y) 0243634268
Date of updating data: 10.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,371,506
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,140,633
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,140,633
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 283,906
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 831,991
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,736
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 226,976
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 36,106
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 36,106
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 113,471
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 102,760
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,760
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,711
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 77,399
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,429
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 73,970
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,897
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,897
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,371,506
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 377,667
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 282,863
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 10,501
2. Ostatní fondy (427, 42X) 10,501
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 34,316
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 275,491
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -241,175
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,684
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 992,747
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 516,440
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 72
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 516,368
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 474,195
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 54,336
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,336
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 414,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,342
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 761
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,014
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 242
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,112
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,112
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,092
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,092
Date of updating data: 10.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 531,820
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 595,223
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 531,820
V. Aktivace (účtová skupina 62) 19,495
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,253
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,655
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 529,470
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 244,289
D. Služby (účtová skupina 51) 137,576
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,829
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,079
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,661
4. Sociální náklady (527, 528) 1,089
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,892
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 99,943
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 99,943
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,585
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,356
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,753
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 169,450
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,816
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13,816
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13,816
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,870
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 27,839
2. Ostatní náklady (562A) 27,839
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,031
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,054
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 45,699
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,015
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,015
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 42,684
Date of updating data: 10.12.2015
Date of updating data: 10.12.2015