Vytvořte fakturu

L. K. Permanent - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název L. K. Permanent
IČO 31352782
TIN 2020336373
DIČ SK2020336373
Datum vytvoření 16 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L. K. Permanent
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 660 063 €
Zisk 13 904 €
Kontaktní informace
Email lkperm@lkpermanent.sk
Telefon(y) 0244450156, 0244453708, 0244453709, 0244453710, 0244453711, 0249111211
Fax(y) 0249111200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 683,321
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 175,496
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 15,395
2. Software (013) - /073, 091A/ 15,395
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 160,101
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 160,101
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 385,850
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -56,130
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,402
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 224
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -60,756
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 246,723
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 246,723
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 246,723
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,963
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,963
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 188,294
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,132
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 165,162
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 121,975
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,575
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 112,400
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 683,321
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,726
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 58,722
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 29,798
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 32,408
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,610
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,904
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 472,344
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 929
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 979
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) -50
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 451,629
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 405,725
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 405,725
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,061
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,056
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,281
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,506
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,786
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,786
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 101,251
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 101,251
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,660,320
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,660,063
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 288,115
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,364,685
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,263
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,621,698
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 209,541
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 315,275
D. Služby (účtová skupina 51) 2,611,632
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 459,701
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 357,428
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 94,398
4. Sociální náklady (527, 528) 7,875
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,831
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,178
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,178
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 540
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,365
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 516,352
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 257
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 251
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,559
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,465
2. Ostatní náklady (562A) 5,465
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,735
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,359
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,302
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,063
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,159
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,159
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,904
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015