Vytvořte fakturu

Auto BNP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Auto BNP
IČO 31352901
TIN 2020329157
DIČ SK2020329157
Datum vytvoření 21 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Auto BNP
Vrakunská 1
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 406 387 €
Zisk 10 155 €
Kapitál 398 992 €
Vlastní kapitál 108 169 €
Kontaktní informace
Email info@bnp.sk
webové stránky http://www.bnp.sk
Telefon(y) +421240252860
Mobile(y) +421903948823
Fax(y) 0240252869
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 749,246
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 127,316
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 127,316
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 124,816
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 620,338
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 360,169
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 358,609
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 1,560
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 236,289
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 186,849
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 186,849
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 49,440
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,880
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,871
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,009
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,592
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,592
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 749,246
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,324
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,400
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 66,371
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 994
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 994
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 20,404
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 20,404
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,155
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 630,922
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,741
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,823
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 9,918
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 617,157
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 606,878
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 606,878
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,313
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,106
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,159
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 701
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,024
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,024
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,406,392
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,406,387
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,188,166
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 108,447
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 109,747
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,373,156
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,030,384
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,716
D. Služby (účtová skupina 51) 117,154
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 69,293
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 49,034
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,258
4. Sociální náklady (527, 528) 3,001
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,741
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,557
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,557
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 99,650
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,661
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,231
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 129,359
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,540
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 240
2. Ostatní náklady (562A) 240
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 19,300
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,535
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,696
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,541
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,541
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,155
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352901 TIN: 2020329157 DIČ: SK2020329157
 • Sídlo: Auto BNP, Vrakunská 1, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Branislav Vulgan Karloveská 21 Bratislava 841 04 24.01.2011
  Ing. Juraj Hanajík 251 Kráľová pri Senci 900 50 08.10.2013
  Valentína Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06 04.05.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Branislav Vulgan 9 996 € (49%) Karloveská 21 Bratislava 841 04
  ANRAcar s.r.o. 10 404 € (51%) Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Valentína Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 04.05.2015
   15.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Chudý Opletalova 7063/86 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 08.10.2013
   18.10.2013Noví spoločníci:
   ANRAcar s.r.o. Panónska cesta 45 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Hanajík 251 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 08.10.2013
   Miroslav Chudý Opletalova 7063/86 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 08.10.2013
   03.02.2011Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Vulgan Karloveská 21 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Vulgan Karloveská 21 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.01.2011
   02.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Eva Lelkes Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Lelkes Madáchova 13 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   29.09.2009Noví spoločníci:
   Eva Lelkes Madáchova 13 Bratislava 821 06
   28.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   04.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01
   30.05.2006Nové obchodné meno:
   Auto BNP, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   oprava karosérií
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení- klimatizácií
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie autoumyvárne
   lakovacie práce
   pneuservis
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel ( autobazár )
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
   29.05.2006Zrušené obchodné meno:
   Auto BNP spoločnosť s ručením obmedzeným
   28.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Eva Lelkes Madáchova 13 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   27.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.03.1999
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   08.11.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa a predaj motorových vozidiel
   predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť oblasti obchodu, služieb a výroby
   usporiadanie kurov a školení
   poradenská činnsť v oblasti autoopravárenstva
   opravy motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.03.1999
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   07.11.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   11.12.2000Nové obchodné meno:
   Auto BNP spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Vrakunská 1 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   10.12.2000Zrušené obchodné meno:
   BASIC NETWARE PARTNERS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Róbert Szász Madáchova 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Szász Madáchova 18 Bratislava 821 06
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Róbert Szász Madáchova 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Róbert Szász Madáchova 18 Bratislava 821 06
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   20.07.1998Nové sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   19.07.1998Zrušené sidlo:
   Listova 11 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Viliam Čík Gessayova 35 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Viliam Čík Gessayova 35 Bratislava 851 05
   21.06.1993Nové obchodné meno:
   BASIC NETWARE PARTNERS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Listova 11 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Viliam Čík Gessayova 35 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Viliam Čík Gessayova 35 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01