Vytvořte fakturu

O. P. O. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Obchodní název O. P. O.
IČO 31353274
TIN 2020319389
DIČ SK2020319389
Datum vytvoření 14 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo O. P. O.
Rybničná 38/T
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 277 464 €
Zisk 57 588 €
Kapitál 901 704 €
Vlastní kapitál -12 583 €
Kontaktní informace
Email opo@opo.sk
Telefon(y) 0243638102, 0243638103
Fax(y) 0243427294
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 946,015
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 590,898
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 590,898
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 526,554
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,344
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 351,184
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,787
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,787
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 138,544
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 127,131
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,131
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 11,413
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 191,853
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 117,724
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 74,129
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,933
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,933
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 946,015
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 143,738
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 78,847
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 78,847
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,588
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 802,277
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,561
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,561
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 758,895
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 195,454
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 195,454
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 547,891
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,968
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,454
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,128
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,322
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,122
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,200
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 37,499
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,273,309
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,277,464
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,052,816
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 220,493
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,155
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,196,273
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 857,109
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 40,533
D. Služby (účtová skupina 51) 208,578
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 79,273
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 56,012
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,715
4. Sociální náklady (527, 528) 3,546
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,046
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,635
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,635
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,099
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 81,191
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 167,089
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,055
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 1,047
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,787
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,299
2. Ostatní náklady (562A) 11,299
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 128
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 360
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,732
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,459
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,871
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,871
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 57,588
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016