Vytvořte fakturu

VANESO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VANESO
IČO 31353606
TIN 2020350761
DIČ SK2020350761
Datum vytvoření 22 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VANESO
Toplianska 5
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 706 €
Zisk -13 715 €
Kapitál 57 828 €
Vlastní kapitál -18 060 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245259223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 19,698
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 19,698
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,572
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) -13,592
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,618
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,639
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 234
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 60,316
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,775
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 227
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -24,926
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,715
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 92,091
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 65,591
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 530
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 977
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,002
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,082
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 26,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 21,706
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 120
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,503
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,083
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 34,357
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,298
C. Služby (účtová skupina 51) 6,188
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,400
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 502
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,804
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,788
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 377
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,651
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,137
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 104
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 104
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -104
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,755
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,715
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015