Vytvořte fakturu

Cromwell - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.03.2016
Basic information
Obchodní název Cromwell
IČO 31353746
TIN 2020340663
DIČ SK2020340663
Datum vytvoření 01 Červenec 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Cromwell
Lamačská 22
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 838 383 €
Zisk 958 194 €
Kapitál 22 046 931 €
Vlastní kapitál 2 885 332 €
Kontaktní informace
Email cromwell@cromwell.sk
webové stránky http://www.cromwell.sk
Telefon(y) +421269203211, +421269203224, +421269203212, +421269203220, +421269203223, +421269203232, +421269203234
Fax(y) 0269203212
Date of updating data: 14.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,929,823
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,669,667
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 11,764
2. Software (013) - /073, 091A/ 11,764
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,208,658
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 303,760
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 814,305
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,866,589
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 224,004
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 11,449,245
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,560,095
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 990,750
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 3,600,613
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 297,787
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,210,986
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 350,976
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 280,372
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 66,332
3. Výrobky (123) - /194/ 2,901
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,371
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 99,048
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 99,048
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,686,323
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,279,814
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,279,814
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,296,403
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 110,106
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 74,639
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 40,072
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,567
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 49,170
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 49,170
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,929,823
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,723,524
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,039,711
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,039,711
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 900,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 205,914
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 205,914
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 22,133
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 22,133
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 473,529
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 473,529
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,875,957
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 822,812
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,698,769
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 958,194
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,110,910
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,087,154
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 46,521
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 19,833
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 3,020,800
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 7,550,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,384,676
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,057,627
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,057,627
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 437,167
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 269,908
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 456,408
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 141,066
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 370,113
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 140,815
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 229,298
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,718,967
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 95,389
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 95,389
Date of updating data: 14.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 25,981,350
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,838,383
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16,824
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 5,015,946
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,768,827
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -11,059
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 31,184
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,661
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,002,297
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,237
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,022,509
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -18,848
D. Služby (účtová skupina 51) 14,163,746
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,651,734
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,371,887
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,210,931
4. Sociální náklady (527, 528) 68,916
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32,204
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 876,825
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 870,078
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 6,747
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 54,290
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -25,234
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 227,834
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,836,086
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,605,894
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 142,967
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 132,930
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 132,930
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,772
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,772
XII. Kurzové zisky (663) 6,265
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 696,490
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 597,578
2. Ostatní náklady (562A) 597,578
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 44,757
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 54,155
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -553,523
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,282,563
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 324,369
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 31,061
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 293,308
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 958,194
Date of updating data: 14.03.2016
Date of updating data: 14.03.2016