Vytvořte fakturu

DUNAJ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.05.2016
Basic information
Obchodní název DUNAJ
IČO 31353932
TIN 2020296674
DIČ SK2020296674
Datum vytvoření 07 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUNAJ
Krtíšska cesta 670
99106
Želovce
Financial information
Prodej a příjem 29 132 €
Zisk -657 €
Kapitál 45 380 €
Vlastní kapitál 21 147 €
Kontaktní informace
Email kristina.matochova@gmail.com
Telefon(y) 0474830575
Date of updating data: 05.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 65,507
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 37,782
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 37,782
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,405
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,216
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,161
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,605
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,133
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,133
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,133
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,472
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,512
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,960
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 120
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 120
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,507
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,152
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 30,912
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 177
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 177
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 856
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 856
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,775
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,234
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,009
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -657
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,355
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 33,341
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,487
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,487
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,600
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 36
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,218
Date of updating data: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,132
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,132
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,785
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,347
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,387
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 237
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,178
D. Služby (účtová skupina 51) 1,661
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,942
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,966
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 976
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 454
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,915
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,915
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 745
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,056
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 443
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 443
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -442
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 303
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -657
Date of updating data: 05.05.2016
Date of updating data: 05.05.2016