Vytvořte fakturu

Mettler - Toledo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.06.2016
Basic information
Obchodní název Mettler - Toledo
IČO 31354211
TIN 2020326000
DIČ SK2020326000
Datum vytvoření 12 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mettler - Toledo
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 964 500 €
Zisk 239 666 €
Kapitál 1 346 384 €
Vlastní kapitál 851 294 €
Kontaktní informace
Email predaj@mt.com
webové stránky http://sk.mt.com;http://www.mt.com
Telefon(y) +421244441220, +421244441222, +421484285393, +421244441221, +421244441223
Fax(y) 0244441221
Date of updating data: 08.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,750,968
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,858
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,858
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,858
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,748,079
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 157,371
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 157,371
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 49,322
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 49,322
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 328,900
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 327,806
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 327,806
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,094
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,212,486
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,303
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,211,183
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,031
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,031
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,750,968
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 999,903
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 195,645
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 195,645
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 99,582
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,565
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,565
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 445,445
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 445,445
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 239,666
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 751,065
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 624
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 624
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 13,522
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 13,522
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 654,436
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 451,261
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 451,261
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,944
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 38,569
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,168
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 74,441
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 53
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 82,483
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,719
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 67,764
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 08.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,891,400
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,964,500
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,380,610
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 510,790
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 18
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73,082
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,638,089
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,462,137
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 56,337
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -26,424
D. Služby (účtová skupina 51) 434,921
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 568,931
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 422,687
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 135,369
4. Sociální náklady (527, 528) 10,875
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,577
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 444
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 444
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 126,244
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,922
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 326,411
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 964,429
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 657
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 46
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 46
XII. Kurzové zisky (663) 523
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 88
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,379
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 936
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,443
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,722
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 324,689
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 85,023
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 89,013
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,990
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 239,666
Date of updating data: 08.06.2016
Date of updating data: 08.06.2016