Vytvořte fakturu

Závodisko, š.p. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Obchodní název Závodisko, š.p.
IČO 31354301
TIN 2020353797
DIČ SK2020353797
Datum vytvoření 07 Červenec 1993
Company category Štátny podnik
Sídlo Závodisko, š.p.
Starohájska 29
85269
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 904 028 €
Zisk 3 373 €
Kapitál 4 456 930 €
Vlastní kapitál 3 222 347 €
Kontaktní informace
Email turf@zavodisko.sk
Telefon(y) 0262411504, (00421)0262411504, 0262310965, 62246289, 0262246289
Mobile(y) +421911713289
Fax(y) 0262310864, 62315221, 0262315221
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,477,913
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,673,815
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,673,815
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,004,702
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 467,590
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 68,121
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,133,402
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 800,369
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,065
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,065
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,580
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 36,580
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,580
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 749,724
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,305
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 745,419
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,729
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,729
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,477,913
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,781,125
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,777,752
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,777,752
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,373
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 553,908
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 719
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 719
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 533,856
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 498,075
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 498,075
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,592
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,505
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,684
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,333
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,083
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,250
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,142,880
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,142,880
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,904,028
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 791,682
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,135
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,092,211
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,886,692
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 93,215
D. Služby (účtová skupina 51) 305,124
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 413,263
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 298,667
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 3,520
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 99,159
4. Sociální náklady (527, 528) 11,917
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,893
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 79,624
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 79,624
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 18,478
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 955,095
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,336
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 393,343
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 951
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 948
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 948
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,854
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,842
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,903
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,433
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,060
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,060
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,373
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017