Vytvořte fakturu

DHL Logistics - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Obchodní název DHL Logistics
IČO 31354467
TIN 2020317805
DIČ SK2020317805
Datum vytvoření 12 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DHL Logistics
Dialničná 2
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 62 678 664 €
Zisk 409 708 €
Kapitál 22 352 674 €
Vlastní kapitál 3 897 835 €
Kontaktní informace
Email andrea.jancova@dhl.com
Telefon(y) 042102
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,798,623
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,868,778
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 396,240
2. Software (013) - /073, 091A/ 379,961
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 16,279
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,472,538
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 160,865
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,151,975
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 159,698
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,176,758
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 35,235
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35,235
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,376,780
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 22,128
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,128
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,354,652
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,755,211
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,715,338
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,258,665
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,456,673
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 3,961,989
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 52,229
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,655
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,532
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,532
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 753,087
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 132,028
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 621,059
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,798,623
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,353,929
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,760,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,760,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 176,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 176,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,221
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 8,221
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 409,708
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,444,694
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,000,486
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 4,000,486
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 386,114
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 386,114
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,209,487
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,731,482
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 523,458
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,208,024
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,077,231
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 703,114
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 631,775
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,885
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,848,607
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 259,577
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,589,030
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 62,673,090
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 62,678,664
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 61,651,449
V. Aktivace (účtová skupina 62) 6,886
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,372
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,011,957
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,837,792
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,625,759
D. Služby (účtová skupina 51) 32,512,243
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,537,554
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,443,900
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,959,461
4. Sociální náklady (527, 528) 1,134,193
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,962
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,245,836
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,245,836
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,809
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,735
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -115,106
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 840,872
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,520,333
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 218,140
XII. Kurzové zisky (663) 216,828
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,312
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 361,177
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 65,295
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 65,295
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 200,518
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 95,364
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143,037
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 697,835
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 288,127
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,118,166
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -830,039
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 409,708
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016