Vytvořte fakturu

ArcGEO Information Systems - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ArcGEO Information Systems
IČO 31354882
TIN 2020317761
DIČ SK2020317761
Datum vytvoření 23 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ArcGEO Information Systems
Blagoevova 9
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 306 631 €
Zisk 307 306 €
Kapitál 2 948 023 €
Vlastní kapitál 686 213 €
Kontaktní informace
Email info@arcgeo.sk
Telefon(y) 0249203701, 0243413266, 0249203716
Fax(y) 0249203705
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,856,489
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 386,918
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 371,854
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,077
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 236,829
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 111,948
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 15,064
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 15,064
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,983,666
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 649,437
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 592,512
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 592,512
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 56,925
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,334,229
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,796
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,332,433
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 485,905
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 289,242
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 196,663
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,856,489
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 499,526
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 42,324
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 42,324
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 137,642
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,232
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,232
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 8,022
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 8,022
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 0
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 307,306
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,477,595
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,807,629
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,782,983
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 19,865
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,781
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 653,603
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 329,303
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 329,303
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,807
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 45,843
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 29,861
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 128,779
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,363
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,363
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 879,368
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 431,675
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 447,693
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,293,836
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,306,631
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 864,919
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,427,455
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,057
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,751,473
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 579,369
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,405
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 1,442,828
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 634,491
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 472,900
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 149,255
4. Sociální náklady (527, 528) 12,336
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,573
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 50,267
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 50,267
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,540
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 555,158
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,234,772
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,255
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 261
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 261
XII. Kurzové zisky (663) 16,994
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 177,053
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 163,387
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 163,387
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12,301
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,365
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -159,798
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 395,360
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 88,054
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 87,047
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,007
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 307,306
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31354882 TIN: 2020317761 DIČ: SK2020317761
 • Sídlo: ArcGEO Information Systems, Blagoevova 9, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Adolf Priesol Strmý vŕšok 103 Bratislava 841 06 23.07.1993
  Ing. Peter Nemec Pri Bielom kríži 17 Bratislava 23.07.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Adolf Priesol 8 465 € (20%) Strmý vŕšok 103 Bratislava 841 06
  Ing. Peter Nemec 4 216 € (10%) Pri Bielom kríži 17 Bratislava
  SynerGIS Informationssysteme GmbH 29 643 € (70%) Wien 1120 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.10.2008Nové sidlo:
   Blagoevova 9 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Adolf Priesol Strmý vŕšok 103 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Adolf Priesol Strmý vŕšok 103 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 23.07.1993
   29.10.2008Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen 960 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen Vznik funkcie: 23.07.1993
   08.11.2006Noví spoločníci:
   SynerGIS Informationssysteme GmbH Euro Plaza Gebäude E Technologiestrasse 10 Wien 1120 Rakúska republika
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen 960 01
   07.11.2006Zrušeny spoločníci:
   SynerGIS Informationssysteme GmbH Amalienstrasse 65 Wien 1130 Rakúska republika
   Ing. Igor Mikláš Smolenická 8 Bratislava 821 03
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen
   22.06.2004Nové obchodné meno:
   ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   elektronické spracovanie dát a starostlivosť o elektronicky spracovné dáta
   Noví spoločníci:
   SynerGIS Informationssysteme GmbH Amalienstrasse 65 Wien 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Nemec Pri Bielom kríži 17 Bratislava Vznik funkcie: 23.07.1993
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen Vznik funkcie: 23.07.1993
   21.06.2004Zrušené obchodné meno:
   ArcGEO Informations systems spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   ekonomické spracovanie dát a starostlivosť o elektronicky spracované dáta
   Zrušeny spoločníci:
   DATAMED informationssysteme Gesellschaft m.b.H. Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Nemec Pri Bielom kríži 17 Bratislava
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen
   12.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Igor Mikláš Smolenická 8 Bratislava 821 03
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen
   11.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc. Laurinská 19 Bratislava
   Ing. Igor Mikláš Karpatská 1 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen
   23.07.1993Nové obchodné meno:
   ArcGEO Informations systems spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s elektronicky spracovanými dátami a technickými zariadeniami všetkého druhu pre elektronické spracovanie dát
   obchodná a realizačná činnosť v oblasti zostavovania, predaja, prenájmu a starost- livosti o software najmä pre GIS
   realizácia obchodných prípadov každého druhu najmä s hardware a software
   poradenské, školiace a konzultačné služby
   ekonomické spracovanie dát a starostlivosť o elektronicky spracované dáta
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Nemec Pri Bielom kríži 17 Bratislava
   DATAMED informationssysteme Gesellschaft m.b.H. Wien Rakúska republika
   Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc. Laurinská 19 Bratislava
   Ing. Igor Mikláš Karpatská 1 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Nemec Pri Bielom kríži 17 Bratislava
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen