Vytvořte fakturu

TONDACH SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.10.2015
Basic information
Obchodní název TONDACH SLOVENSKO
IČO 31354912
TIN 2020343864
DIČ SK2020343864
Datum vytvoření 21 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TONDACH SLOVENSKO
Nádražná 79/28
97213
Nitrianske Pravno
Financial information
Prodej a příjem 9 432 160 €
Zisk -1 025 040 €
Kapitál 11 761 344 €
Vlastní kapitál 6 660 855 €
Kontaktní informace
Email centrala@tondach.sk
webové stránky http://www.tondach.sk
Telefon(y) +421465447182, +421465447181, +421465447183
Fax(y) 0465189946
Date of updating data: 08.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,164,864
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,581,407
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,803
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,803
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,575,604
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 640,402
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,685,114
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,238,757
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,331
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,482,510
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 748,499
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 248,687
3. Výrobky (123) - /194/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 499,812
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 95,664
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 95,664
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,366,830
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,168,792
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,168,792
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 198,038
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 271,517
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,259
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 266,258
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 100,947
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 93,459
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,488
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,164,864
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,635,814
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 14,937,264
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 14,937,264
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,819,523
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 94,046
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 94,046
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,189,979
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,837,450
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -18,027,429
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,025,040
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,529,050
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 46,084
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 17,974
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 28,110
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 86,961
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 5,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 81,961
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,336,420
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 182,671
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 182,671
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,017,630
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 34,338
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 25,050
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 52,522
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,209
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 59,585
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,669
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 29,916
Date of updating data: 08.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,293,342
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,432,160
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,275,327
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) -6,148
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,163
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -40,243
V. Aktivace (účtová skupina 62) 33,434
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 403,795
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 741,832
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,444,318
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,594,281
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 143,060
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 20,263
D. Služby (účtová skupina 51) 1,020,509
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 764,035
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 570,072
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 178,820
4. Sociální náklady (527, 528) 15,143
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 28,578
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,507,834
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,524,239
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -16,405
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 147,357
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -167,879
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 386,280
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,012,158
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 508,420
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,907
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 28,656
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 228
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 228
XII. Kurzové zisky (663) 23
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,902
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 758
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 28,847
2. Ostatní náklady (562A) 28,847
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 64
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,233
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,995
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,022,153
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,887
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,025,040
Date of updating data: 08.10.2015
Date of updating data: 08.10.2015