Vytvořte fakturu

TONDACH SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Obchodní název TONDACH SLOVENSKO
IČO 31354912
TIN 2020343864
DIČ SK2020343864
Datum vytvoření 21 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TONDACH SLOVENSKO
Nádražná 79/28
97213
Nitrianske Pravno
Financial information
Prodej a příjem 10 347 952 €
Zisk -1 705 818 €
Kapitál 11 761 344 €
Vlastní kapitál 6 660 855 €
Kontaktní informace
Email centrala@tondach.sk
webové stránky http://www.tondach.sk
Telefon(y) +421465447182, +421465447181, +421465447183
Fax(y) 0465189946
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,708,484
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,059,402
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 154,821
2. Software (013) - /073, 091A/ 154,821
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,904,581
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 640,402
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,245,066
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 997,781
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 21,332
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,548,624
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 552,555
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 110,803
3. Výrobky (123) - /194/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 441,752
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,899,671
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,390,085
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,563,416
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 826,669
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,291,148
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,303
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 206,135
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 96,398
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,491
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 79,907
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 100,458
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 92,359
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,099
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,708,484
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,929,996
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 14,937,264
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 14,937,264
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,819,523
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 94,046
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 94,046
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,215,019
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,837,450
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,052,469
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,705,818
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,778,488
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,026,952
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 5,000,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 17,441
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 9,511
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 99,156
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 9,486
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 89,670
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 591,766
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 477,353
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 217,205
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 260,148
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 46,801
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 33,778
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,193
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,641
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 60,614
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 37,105
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,509
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,454,088
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,347,952
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,431,568
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 5,067
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,453
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 706
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 84,821
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 808,337
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,930,637
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,256,847
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 157,574
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 147,851
D. Služby (účtová skupina 51) 1,167,087
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 830,224
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 613,550
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 200,153
4. Sociální náklady (527, 528) 16,521
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 23,558
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,862,986
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,870,115
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -7,129
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 38,814
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 66,455
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 379,241
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,582,685
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 725,435
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 340
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 340
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 340
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 120,587
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 1,000
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 108,830
2. Ostatní náklady (562A) 108,830
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 221
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,536
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -120,247
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,702,932
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,886
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,886
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,705,818
Date of updating data: 05.01.2017
Date of updating data: 05.01.2017