Vytvořte fakturu

BISAKU COMPANY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BISAKU COMPANY
IČO 31355170
TIN 2020296718
DIČ SK2020296718
Datum vytvoření 26 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BISAKU COMPANY
Obchodná 32
81106
Bratislava
Financial information
Kapitál 323 637 €
Vlastní kapitál -128 950 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905205800
Mobile(y) 0905205800, 0905752099
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 323,637
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,203
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,203
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,203
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 321,434
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 321,389
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 321,389
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 45
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 323,637
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -128,950
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -135,589
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,929
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -140,518
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 452,587
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 423,008
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 959
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 422,049
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,579
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 889
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 889
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,006
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,380
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,545
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,759
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 0
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 0
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 0
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 0
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 0
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 0
4. Sociální náklady (527, 528) 0
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 0
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 0
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355170 TIN: 2020296718 DIČ: SK2020296718
 • Sídlo: BISAKU COMPANY, Obchodná 32, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Kristijan Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Železničiarska 3184/5 Bratislava 811 04 26.07.1993
  Prenk Bisaki Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04 26.07.1993
  Eleonora Bisaki Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04 18.11.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Kristijan Bisaki 996 € (14.6%) dlhodobý pobyt na území SR : Železničiarska 3184/5 Bratislava 811 04
  Prenk Bisaki 2 524 € (36.9%) Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04
  Eleonora Bisaki 1 328 € (19.4%) Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04
  Erik Bisaki 996 € (14.6%) Novigrad Chorvátsko
  Džulijeta Bisaki 996 € (14.6%) Novi Grad Chorvátsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Pal Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko
   20.10.2004Noví spoločníci:
   Eleonora Bisaki pobyt na území SR : Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04
   Prenk Bisaki pobyt na území SR : Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Kristijan Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Železničiarska 3184/5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.07.1993
   Prenk Bisaki pobyt na území SR : Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.07.1993
   Eleonora Bisaki pobyt na území SR : Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 18.11.1997
   19.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Prenk Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Eleonora Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kristijan Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Prenk Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Eleonora Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   10.01.2001Noví spoločníci:
   Prenk Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Prenk Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Eleonora Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   09.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prenk Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Eleonora Bisaki Li Vadičeva 18 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   03.04.2000Noví spoločníci:
   Kristijan Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Železničiarska 3184/5 Bratislava 811 04
   Erik Bisaki Velika ul. 6 Novigrad Chorvátsko
   Džulijeta Bisaki Velika Ulica 006 Novi Grad Chorvátsko
   Eleonora Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   02.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Eleonora Bisaki Li Vadičeva 18 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   Erik Bisaki Velika ul. 6 Novigrad Chorvátsko
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Kristijan Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   18.11.1997Noví spoločníci:
   Eleonora Bisaki Li Vadičeva 18 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eleonora Bisaki Li Vadičeva 18 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   28.09.1995Noví spoločníci:
   Erik Bisaki Velika ul. 6 Novigrad Chorvátsko
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Pal Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   Prenk Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Kristijan Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   27.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Pal Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kristijan Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Pal Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Prenk Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   BISAKU COMPANY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 32 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Kristijan Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Pal Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kristijan Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Pal Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Prenk Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava