Vytvořte fakturu

Vema - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Obchodní název Vema
IČO 31355374
TIN 2020291471
DIČ SK2020291471
Datum vytvoření 21 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vema
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 165 586 €
Zisk 164 633 €
Kapitál 939 161 €
Vlastní kapitál 701 368 €
Kontaktní informace
Email vema@vema.sk
Telefon(y) 0220510900, 0484164157
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 637,678
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 361,638
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,638
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,638
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 350,000
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 350,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 267,525
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,120
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,099
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 58,933
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 39,738
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,738
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,195
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 202,472
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,357
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 200,115
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,515
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,337
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 5,178
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 637,678
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 322,834
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 139,414
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 139,414
A.II. Emisní ážio (412) 4,846
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,941
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,941
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 164,633
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,730
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,108
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,108
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 178,587
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,482
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,482
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 67,545
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 29,712
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63,848
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,035
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,035
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 133,114
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 133,114
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 30,574
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,165,586
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,574
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,134,140
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 872
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 954,710
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 26,067
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,012
D. Služby (účtová skupina 51) 353,057
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 548,967
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 406,110
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 131,476
4. Sociální náklady (527, 528) 11,381
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 906
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,429
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,429
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 272
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 210,876
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 769,578
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,453
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 5,178
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 5,178
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,275
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,275
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,375
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,369
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,078
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 215,954
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 51,321
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 51,321
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 164,633
Date of updating data: 05.10.2015
Date of updating data: 05.10.2015