Vytvořte fakturu

Robert Bosch - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Obchodní název Robert Bosch
IČO 31355579
TIN 2020350739
DIČ SK2020350739
Datum vytvoření 29 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Robert Bosch
Ambrušova 4
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 491 705 €
Zisk -31 692 €
Kapitál 9 763 610 €
Vlastní kapitál 2 008 735 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243420001, 0243420011, 0243420013, 0244255420, 0244456960, 0244456964, 0244456966, 0244458449, 0248
Fax(y) 0415006357, 0248703666, 0248703555
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,367,894
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,754,518
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 391,691
2. Software (013) - /073, 091A/ 11,180
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 380,511
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,362,827
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 700,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,500,687
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 161,690
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 450
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,564,796
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,452,589
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 555
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,452,034
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 308,800
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 829
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 829
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 307,971
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,802,207
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,752,576
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,258
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,615,318
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,806
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30,825
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,200
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,200
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 48,580
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 20,603
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 22,863
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,114
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,367,894
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,871,976
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,141,871
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,141,871
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 316,598
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 114,187
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 114,187
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 331,012
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 614,767
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -283,755
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,692
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,495,918
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 95,694
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 95,694
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,008,254
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,284,042
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 912,970
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 371,072
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,215,245
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 144,348
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 116,134
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 75,375
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 173,110
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 391,511
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,088
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 371,423
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 459
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,491,705
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,491,705
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,818,487
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,583,688
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,045
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 81,485
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,465,869
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,064,126
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 268,930
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 124,576
D. Služby (účtová skupina 51) 2,052,703
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,166,485
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,567,974
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 535,853
4. Sociální náklady (527, 528) 62,658
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 30,122
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 648,736
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 648,736
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,516
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -9,084
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 116,759
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,836
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,891,840
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 690
XII. Kurzové zisky (663) 690
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,483
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 29,331
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 126
2. Ostatní náklady (562A) 29,205
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 814
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,338
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -34,793
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,957
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,735
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 66,210
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -43,475
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,692
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016