Vytvořte fakturu

MONT - SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Obchodní název MONT - SERVIS
IČO 31355749
TIN 2020319499
DIČ SK2020319499
Datum vytvoření 03 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONT - SERVIS
Mlynské luhy 18
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 154 747 €
Zisk 94 811 €
Kapitál 458 624 €
Vlastní kapitál 171 736 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243637961, +421243637962, +421243637963
Mobile(y) +421903785245
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 739,195
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 187,436
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 11,851
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 11,851
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 175,585
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 37,515
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 122,803
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,267
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 548,807
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,389
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 991
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,398
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 529,555
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 529,350
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 529,350
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 205
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,863
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,264
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,599
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,952
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,952
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 739,195
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,998
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 12,146
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 11,737
2. Ostatní fondy (427, 42X) 11,737
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 94,811
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 613,197
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,738
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,036
12. Odložený daňový závazek (481A) 702
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 606,384
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 417,954
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 417,954
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 117,269
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,136
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,025
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 75
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 75
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,154,752
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,154,747
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,024,893
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 129,407
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 447
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,974,279
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 52,319
D. Služby (účtová skupina 51) 2,600,066
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 207,870
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 154,121
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,909
4. Sociální náklady (527, 528) 3,840
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,809
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,921
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,921
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 61,234
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,060
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 180,468
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 372,508
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,609
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,609
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,604
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 175,864
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 81,053
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 82,460
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,407
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 94,811
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017