Vytvořte fakturu

REVING - GAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název REVING - GAS
IČO 31355765
TIN 2020333106
DIČ SK2020333106
Datum vytvoření 04 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REVING - GAS
Jesenského 319
92521
Sládkovičovo
Financial information
Prodej a příjem 309 632 €
Zisk 23 860 €
Kapitál 132 312 €
Vlastní kapitál 389 €
Kontaktní informace
Email roslo@mail.t-com.sk
webové stránky http://www.reving.sk
Telefon(y) +421317842140, +421317842410
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 469
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 469
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 469
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 142,758
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,100
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 108,956
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 420
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,243
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 143,227
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,066
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,967
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 9,693
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,989
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -90,575
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,860
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 185,293
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 161,641
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48,754
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10,180
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15,317
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 87,390
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,495
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,157
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 309,632
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 32,090
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 245,792
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -21
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 29,128
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,643
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 283,592
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,351
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 128,316
C. Služby (účtová skupina 51) 58,409
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 84,504
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,274
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,697
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,041
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,040
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 89,785
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 208
XI. Kurzové zisky (663) 208
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,428
M. Úrokové náklady (562) 1,096
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 104
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 228
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,220
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 24,820
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 23,860
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016