Vytvořte fakturu

JandL, marketing a reklama - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Obchodní název JandL, marketing a reklama
IČO 31356036
TIN 2020301426
DIČ SK2020301426
Datum vytvoření 12 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JandL, marketing a reklama
Štefánikova 6
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 569 599 €
Zisk 236 989 €
Kapitál 8 043 769 €
Vlastní kapitál 245 281 €
Kontaktní informace
Email jandl@jandl.sk
Telefon(y) 0262803407
Fax(y) 0262803406
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,825,755
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 687,789
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 26,712
2. Software (013) - /073, 091A/ 13,992
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 12,720
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 271,077
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,944
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 260,201
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,932
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 390,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 390,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,053,132
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 29,939
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 29,939
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,195,573
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,415,868
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,415,868
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,768,999
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,706
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 827,620
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,256
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 807,364
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 84,834
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 84,834
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,825,755
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 482,269
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 230,342
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 230,342
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 236,989
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,343,446
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,391,143
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,378,048
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,269
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,826
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,919,876
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,076,489
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,076,489
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 338,932
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 99,954
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 36,979
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 366,925
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 597
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 32,427
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,427
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 40
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 40
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 26,549,532
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 26,569,599
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 98,998
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 26,439,579
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,355
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,080,162
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 111,266
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 252,585
D. Služby (účtová skupina 51) 24,253,884
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,081,802
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 828,804
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 232,381
4. Sociální náklady (527, 528) 20,617
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,482
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 322,624
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 322,624
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,250
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,269
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 489,437
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,920,842
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 400
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 288
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 288
XII. Kurzové zisky (663) 112
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,438
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 46,628
2. Ostatní náklady (562A) 46,628
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 870
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,940
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51,038
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 438,399
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 201,410
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 207,973
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -6,563
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 236,989
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016