Vytvořte fakturu

IGA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IGA
IČO 31356150
TIN 2020345855
DIČ SK2020345855
Datum vytvoření 16 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IGA
Riegeleho 1
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 570 783 €
Zisk 760 996 €
Kapitál 227 886 €
Vlastní kapitál 180 940 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,011,379
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 40,993
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 39,993
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,655
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 27,338
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 1,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 968,166
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 124
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 124
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 791,957
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 758,397
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 758,397
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,560
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 176,085
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,148
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 174,937
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,220
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,220
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,011,379
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 941,936
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,726
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,759
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,759
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 170,455
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 170,455
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 760,996
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,443
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 862
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 862
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 68,581
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 47,706
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,706
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,400
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 622
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 387
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 466
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 507,750
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,570,783
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 507,750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,063,033
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 804,362
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,019
D. Služby (účtová skupina 51) 354,311
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 105,784
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 99,600
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,127
4. Sociální náklady (527, 528) 57
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 624
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,804
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,804
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 321,820
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 766,421
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 145,420
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19
XII. Kurzové zisky (663) 83
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 190
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 190
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 766,333
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,337
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,337
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 760,996
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015