Vytvořte fakturu

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY
IČO 31356915
TIN 2020329245
DIČ SK2020329245
Datum vytvoření 16 Srpen 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY
Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52
82003
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 69 257 529 €
Zisk 609 499 €
Kapitál 22 422 050 €
Vlastní kapitál 4 047 500 €
Kontaktní informace
Email mao@mao.slovnaft.sk
Telefon(y) 0245243120, 0240558724, 0240558954
Fax(y) 0240558171
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,175,017
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,072,460
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 72,341
2. Software (013) - /073, 091A/ 63,159
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 9,182
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,000,119
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 331,860
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 667,728
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 531
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,698,462
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,497,035
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,452,357
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,042,153
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 2,525
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 959,841
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 959,841
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,859,811
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,380,724
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,989,925
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 390,799
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 460,950
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,137
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,381,775
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,878
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,366,897
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,404,095
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 111,243
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 6,292,852
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,175,017
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,769,480
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,225,061
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,724,558
2. Změna základního kapitálu +/- 419 -1,493,583
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -5,914
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 390,008
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 544,912
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 544,912
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 609,499
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,305,350
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 77
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 77
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,664,795
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,664,795
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,066,168
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,242,987
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244,096
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,998,891
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,481,888
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,493,583
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 506,781
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 343,804
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 979,398
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,727
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,574,310
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 253,489
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,320,821
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 100,187
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,047
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 99,140
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 69,530,764
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 69,257,529
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,796,302
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 67,734,462
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -286,860
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,096
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,529
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,429,326
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,665,452
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 452,523
D. Služby (účtová skupina 51) 40,460,877
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,404,867
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,761,055
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 4,776
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,259,629
4. Sociální náklady (527, 528) 1,379,407
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,378
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 397,306
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 397,306
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,717
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 89
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,117
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 828,203
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,665,052
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,636
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,634
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 679
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 955
XII. Kurzové zisky (663) 4,002
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,689
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,834
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 7,834
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,764
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 22,091
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,053
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 796,150
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 186,651
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 362,928
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -176,277
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 609,499
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016