Vytvořte fakturu

MAGNET PRESS, SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAGNET PRESS, SLOVAKIA
IČO 31356958
TIN 2020295948
DIČ SK2020295948
Datum vytvoření 31 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAGNET PRESS, SLOVAKIA
Šustekova 8
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 809 552 €
Zisk 7 292 €
Kapitál 1 251 603 €
Vlastní kapitál 369 021 €
Kontaktní informace
Email casopisy@press.sk
webové stránky http://www.press.sk
Telefon(y) +421267201910, +421267201911, +421267201914, +421267201915, +421267201921, +421267201922, +421267201931, +421267201933, +421267201941, +421267201945, +421267201951, +421267201952, +421267201953
Fax(y) 0267201910
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,035,582
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 534,668
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 16,488
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,200
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 10,288
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 291,098
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,840
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 264,315
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,943
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 227,082
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 100,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,430
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 23,652
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 100,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 541,251
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 47,149
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 633
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 46,516
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 268,538
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 268,111
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 268,111
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 427
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 225,564
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,389
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 222,175
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -40,337
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,808
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -47,149
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,035,582
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 376,315
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 35,001
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 35,001
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 19,532
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,224
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,224
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 16,597
2. Ostatní fondy (427, 42X) 16,597
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 3,330
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 3,330
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 287,339
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 287,339
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,292
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 307,461
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,048
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 972
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 5,648
12. Odložený daňový závazek (481A) -1,572
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 290,065
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 203,885
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,885
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,137
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,239
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,804
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,348
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,348
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 351,806
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 10,758
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 341,048
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,776,018
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,809,552
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,537,384
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 226,280
V. Aktivace (účtová skupina 62) 36,965
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,923
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,790,941
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,118,942
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,663
D. Služby (účtová skupina 51) 356,639
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 198,735
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 137,728
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 51,111
4. Sociální náklady (527, 528) 9,896
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,490
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 54,853
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 54,853
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,004
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,615
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,611
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 279,385
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,434
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 248
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 248
XII. Kurzové zisky (663) 3,186
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,006
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,131
2. Ostatní náklady (562A) 2,131
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,894
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,981
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,572
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,039
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,747
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,963
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -216
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,292
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356958 TIN: 2020295948 DIČ: SK2020295948
 • Sídlo: MAGNET PRESS, SLOVAKIA, Šustekova 8, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RSDr. Zdeněk Úšela, CSc. Krásnohorská 10 Bratislava 31.08.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RSDr. Zdeněk Úšela, CSc. 35 000 € (100%) Krásnohorská 10 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2013Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti osobnej a nákladnej prepravy;
   23.07.2013Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   12.03.2010Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   12.03.2008Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a športových verejných leteckých podujatí
   30.01.2007Nové sidlo:
   Šustekova 8 Bratislava 851 04
   29.01.2007Zrušené sidlo:
   nám. SNP 12 Bratislava 811 06
   21.11.2003Noví spoločníci:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.08.1993
   20.11.2003Zrušeny spoločníci:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   21.08.2001Noví spoločníci:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   20.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Svetlana Jablonická Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   13.09.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Svetlana Jablonická Jasovská 25 Bratislava
   08.11.1999Nové predmety činnosti:
   kopírovacie a rozmnožovacie služby
   Noví spoločníci:
   Svetlana Jablonická Jasovská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Jablonická Jasovská 25 Bratislava
   07.11.1999Zrušeny spoločníci:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   29.07.1998Noví spoločníci:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   07.05.1997Nové predmety činnosti:
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   08.06.1994Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť, sprostredkovanie inzertných služieb
   Noví spoločníci:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   07.06.1994Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ján Kuba Tehelná 13 Bratislava
   31.08.1993Nové obchodné meno:
   MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám. SNP 12 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače, kníh;
   poradenská činnosť v oblasti kultúry a umenia;
   podnikateľské poradenstvo v oblasti vydavateľkej, publikačnej činnosti, polygrafie, reklamy, obchodu;
   sprostredkovanie prevodu autorských práv a práv výkonn. umelcov;
   organizovanie kultúrno - spoločenských a umeleckých aktivít;
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo - obrazových záznamov;
   sprostredkovanie v oblasti osobnej a nákladnej prepravy;
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ján Kuba Tehelná 13 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava