Vytvořte fakturu

Ascendum Stavebné stroje Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Obchodní název Ascendum Stavebné stroje Slovensko
IČO 31357083
TIN 2020350981
DIČ SK2020350981
Datum vytvoření 26 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ascendum Stavebné stroje Slovensko
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 484 135 €
Zisk 63 626 €
Kapitál 1 593 159 €
Vlastní kapitál 1 127 663 €
Kontaktní informace
Email miroslav.primus@volvo.com
Telefon(y) 0243643421, 0243643422
Mobile(y) 0905533861, 0905882289, 0915988895
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,789,978
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 345,850
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 345,850
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 345,850
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,429,884
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 876,151
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,180
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 21,870
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 853,101
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 94,598
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 94,598
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,411,309
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,407,347
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,407,347
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,962
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,826
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,291
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 45,535
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,244
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,038
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 10,206
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,789,978
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,191,289
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 26,191
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 26,191
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,324,625
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,941
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,941
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -234,094
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -234,094
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 63,626
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,555,526
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 296
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 296
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 39,773
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 39,773
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,305,273
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,026,462
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,026,462
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35,125
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 20,988
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 222,698
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 210,184
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 76,011
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 134,173
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 43,163
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,172
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 24,556
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 16,435
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,488,278
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,484,135
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,386,397
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 543,891
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,871
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 446,672
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 111,046
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,459,556
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,505,104
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 108,849
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -41,240
D. Služby (účtová skupina 51) 522,971
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 670,352
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 514,415
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 147,763
4. Sociální náklady (527, 528) 8,174
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,394
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 146,438
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 128,330
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 18,108
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 497,451
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -102
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,339
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,579
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 830,733
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 277
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 272
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 272
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,653
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,974
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 11,974
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 107
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 572
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,376
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,203
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -51,423
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 41,975
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -93,398
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 63,626
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016