Vytvořte fakturu

BPT LEASING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BPT LEASING
IČO 31357814
TIN 2020321919
DIČ SK2020321919
Datum vytvoření 15 Září 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo BPT LEASING
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 544 839 €
Zisk 2 881 517 €
Kapitál 23 030 383 €
Vlastní kapitál 20 877 740 €
Kontaktní informace
Email info@bptleasing.sk
webové stránky http://www.bptleasing.sk
Telefon(y) +421248705013, +421243412222, +421248705011
Mobile(y) +421911456855, +421917561601
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,849,717
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 374,532
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 374,532
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 201,982
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 172,550
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,457,472
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 818,241
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 818,241
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 9,962,781
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,545,510
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 417,271
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,030,718
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,432
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,432
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,019,286
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 64,260
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 64,260
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,581,472
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 206
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,581,266
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,713
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,658
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 13,055
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,849,717
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,013,037
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,779,800
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,779,800
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,828,119
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,828,119
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -152,448
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -152,448
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,676,049
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,676,049
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,881,517
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 832,958
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 36,786
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,861
12. Odložený daňový závazek (481A) 32,925
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,814
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,814
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 774,319
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 134,688
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,688
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 214,485
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,120
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 405,802
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,224
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20,039
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,039
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,722
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,722
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,190,989
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,544,839
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,461,540
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 221,491
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 857,108
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,485,666
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,550,331
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,041
D. Služby (účtová skupina 51) 177,043
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 549,220
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 495,019
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 3,600
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,627
4. Sociální náklady (527, 528) 5,974
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,236
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 56,002
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 56,002
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,997
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,111,975
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218,771
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,059,173
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -65,384
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,673,019
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 2,551
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 2,551
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,484,229
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,484,229
XII. Kurzové zisky (663) 103
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,186,136
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,318
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,314
2. Ostatní náklady (562A) 2,314
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 35,004
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,635,701
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,694,874
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 813,357
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 297,019
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 516,338
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,881,517
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31357814 TIN: 2020321919 DIČ: SK2020321919
 • Sídlo: BPT LEASING, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Zubaľ predseda Vajnorská 2 Bratislava 831 04 16.02.2004
  Ivan Zubaľ člen V záhradách 6 Bratislava 811 02 16.02.2004
  Ing. Pavol Mihál Toryská 25/5058 Bratislava 821 07 05.05.2008
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Mihál Toryská 25/5058 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.05.2008
   20.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.02.2004
   26.01.2007Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta
   16.06.2006Nové obchodné meno:
   BPT LEASING, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom bez potreby udelenia bankového povolenia
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
   15.06.2006Zrušené obchodné meno:
   BPT LEASING, akciová spoločnosť v skratke BPT LEASING, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   leasing
   07.05.2004Nové predmety činnosti:
   finančný a operatívny lízing v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské služby spojené s lízingom
   11.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Roman Zubaľ - predseda predstavenstva Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 16.02.2004
   Ivan Zubaľ - člen predstavenstva V záhradách 6 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.02.2004
   Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.02.2004
   10.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava Vznik funkcie: 21.01.2003 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   Ing. Roman Zubaľ - predseda predstavenstva Vajnorská 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   JUDr. Ivan Zubaľ - člen predstavenstva V záhradách 2029/6 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   18.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava Vznik funkcie: 21.01.2003 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   Ing. Roman Zubaľ - predseda predstavenstva Vajnorská 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   JUDr. Ivan Zubaľ - člen predstavenstva V záhradách 2029/6 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   17.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Koloman Kertész Ludanská cesta 27 Levice
   Ing. Jozef Klimo Pluhová 77 Bratislava
   Ing. Milan Svocák Beniakova 28 Bratislava
   Ing. Roman Zubaľ Vajnorská 2 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 2029/6 Bratislava
   03.01.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Klimo Pluhová 77 Bratislava
   Ing. Milan Svocák Beniakova 28 Bratislava
   22.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kubaliak Hradby 15 Brezno 977 01
   Ing. Jaroslav Mašek Hlaváčikova 9 Bratislava
   07.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Koloman Kertész Ludanská cesta 27 Levice
   Ing. Jaroslav Mašek Hlaváčikova 9 Bratislava
   06.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adam Celušák, CSc. Dunajská 24 Bratislava
   Ing. Peter Valent Wuppertálska 47 Košice
   12.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kubaliak Hradby 15 Brezno 977 01
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 2029/6 Bratislava
   11.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jasovský, CSc. Komenského 7 Zvolenská Slatina
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   JUDr. Ivan Zubaľ pod Urbanom 33 Levice
   04.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jasovský, CSc. Komenského 7 Zvolenská Slatina
   03.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Polhorský Novosvetská 22 Bratislava
   16.10.1995Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adam Celušák, CSc. Dunajská 24 Bratislava
   Ing. Marián Polhorský Novosvetská 22 Bratislava
   Ing. Peter Valent Wuppertálska 47 Košice
   Ing. Roman Zubaľ Vajnorská 2 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ pod Urbanom 33 Levice
   15.10.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 832 62
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Klučka Platanová 14/26 Žilina
   Ing. Dušan Pacúch Sekulská 4 Bratislava
   Ing. Marian Šedo Ševčenkova 29 Bratislava
   15.09.1993Nové obchodné meno:
   BPT LEASING, akciová spoločnosť v skratke BPT LEASING, a.s.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 832 62
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných predmetov
   leasing
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Klučka Platanová 14/26 Žilina
   Ing. Dušan Pacúch Sekulská 4 Bratislava
   Ing. Marian Šedo Ševčenkova 29 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice