Vytvořte fakturu

GABOTECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název GABOTECH
IČO 31358063
TIN 2020908835
DIČ SK2020908835
Datum vytvoření 14 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GABOTECH
Líščie údolie 133
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 884 €
Zisk 6 787 €
Kapitál 28 756 €
Vlastní kapitál -7 190 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265441047
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 30,292
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,687
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,687
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,687
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,460
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,115
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,115
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,115
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,345
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,311
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,034
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 145
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 145
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,292
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -403
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -13,829
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,829
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,787
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,695
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,695
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,667
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,667
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,202
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 307
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 133
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,386
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,884
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,884
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,293
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,591
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,036
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 667
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,289
D. Služby (účtová skupina 51) 7,404
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,239
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 3,160
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,079
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 469
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,750
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,750
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,848
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,524
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 94
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 94
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -94
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,754
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 967
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,787
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015