Vytvořte fakturu

Electrolux Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.10.2016
Basic information
Obchodní název Electrolux Slovakia
IČO 31358446
TIN 2020304913
DIČ SK2020304913
Datum vytvoření 20 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Electrolux Slovakia
Galvaniho 17/B
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 44 654 820 €
Zisk 767 310 €
Kapitál 14 289 645 €
Vlastní kapitál 2 685 527 €
Kontaktní informace
Email zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Telefon(y) 0232141334, 0232141335
Fax(y) 0232141342
Date of updating data: 19.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,824,527
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 604,040
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 453,360
2. Software (013) - /073, 091A/ 453,360
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 150,680
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 93,685
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 56,995
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,197,179
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 324,267
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ -3,509
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 327,776
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 564,535
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 564,535
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,209,823
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,173,810
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,754
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,124,056
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,015,617
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,410
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,986
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,098,554
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,240
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,091,314
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 23,308
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 23,308
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,824,527
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,006,777
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 829,848
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 829,848
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 194,326
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 82,985
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 82,985
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 31
2. Ostatní fondy (427, 42X) 31
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,132,277
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,132,277
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 767,310
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,809,302
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,352
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,352
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 654,062
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 654,062
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,582,839
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,395,772
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,271,010
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,124,762
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 31,706
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,100
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 127,852
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,409
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,571,049
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 110,583
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,460,466
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 8,448
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 26
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 8,422
Date of updating data: 19.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 44,644,587
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 44,654,820
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 43,581,001
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 256,318
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,432
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 812,069
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,596,279
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 35,091,946
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 921,399
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 11,343
D. Služby (účtová skupina 51) 4,756,481
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,514,225
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,149,412
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 343,105
4. Sociální náklady (527, 528) 21,708
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,313
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 233,516
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 233,516
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 89,613
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 973,443
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,058,541
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,056,150
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,712
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 87
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 87
XII. Kurzové zisky (663) 29,602
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 23
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,205
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,075
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2,075
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12,585
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,545
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,507
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,063,048
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 295,738
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 336,458
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -40,720
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 767,310
Date of updating data: 19.10.2016
Date of updating data: 19.10.2016