Vytvořte fakturu

KIMALL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KIMALL
IČO 31358772
TIN 2020301745
DIČ SK2020301745
Datum vytvoření 30 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KIMALL
Haanova 10
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 398 822 €
Zisk 399 €
Kapitál 504 852 €
Vlastní kapitál 15 446 €
Kontaktní informace
Email info@kimall.sk
Telefon(y) 0263537481
Fax(y) 0263537481
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 255,973
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 62,631
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 62,631
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,100
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,178
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,353
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 109,152
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 67,102
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 64,329
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,773
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 593
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 593
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 41,141
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,141
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,141
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 316
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 316
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 0
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 84,190
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,447
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 82,743
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 255,973
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,845
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,504
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 144,418
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -142,914
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 399
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,128
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 414
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 414
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 238,410
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 98,190
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,190
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 106,087
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,477
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,904
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,652
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,100
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,304
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 399,087
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 398,822
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 187
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 296,968
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 101,667
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 387,991
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 101,318
D. Služby (účtová skupina 51) 111,329
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 95,916
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 69,412
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,431
4. Sociální náklady (527, 528) 2,073
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,808
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 70,845
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,775
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,831
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 84,508
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 266
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 19
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 247
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,232
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,674
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 5,674
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,558
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,966
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 865
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 466
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,058
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -592
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 399
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015