Vytvořte fakturu

ecorec Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.08.2016
Basic information
Obchodní název ecorec Slovensko
IČO 31358951
TIN 2020301657
DIČ SK2020301657
Datum vytvoření 28 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ecorec Slovensko
Glejovka 15
90203
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 4 492 084 €
Zisk -402 258 €
Kapitál 10 197 974 €
Vlastní kapitál 8 709 767 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336413676, 0850123625
Mobile(y) 0903830124, 0905902907, 0911695718
Fax(y) 0336400240
Date of updating data: 23.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,288,363
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,801,985
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 50,788
2. Software (013) - /073, 091A/ 50,788
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,292,084
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 178,171
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,503,786
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,418,838
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 191,289
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,459,113
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,459,113
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 485,427
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 47,574
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46,097
3. Výrobky (123) - /194/ 1,477
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 435,919
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 412,211
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,091
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,120
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,889
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,819
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,934
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 934
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,000
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 951
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 951
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,288,363
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,868,636
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,802,928
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,802,928
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 14,921
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,921
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 99,225
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 99,225
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,679,374
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,679,374
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -402,258
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,419,132
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,122
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,122
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 37,762
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 37,762
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,268,635
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 361,421
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,092
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 231,329
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 835,012
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28,948
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 20,436
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,963
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,855
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 103,613
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,448
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 71,165
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 595
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 595
Date of updating data: 23.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,491,220
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,492,084
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,784,930
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 962,839
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,708,067
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 864
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 29,287
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,097
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,877,153
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,487,552
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 549,261
D. Služby (účtová skupina 51) 1,142,610
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 930,232
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 680,025
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 214,099
4. Sociální náklady (527, 528) 36,108
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 42,363
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 706,877
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 742,647
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -35,770
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 14,058
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -34,435
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,635
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -385,069
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,277,277
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XII. Kurzové zisky (663) 52
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,361
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,725
2. Ostatní náklady (562A) 13,725
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 138
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 498
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,309
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -399,378
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -402,258
Date of updating data: 23.08.2016