Vytvořte fakturu

Eko - Salmo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název Eko - Salmo
IČO 31359647
TIN 2020356734
DIČ SK2020356734
Datum vytvoření 12 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Eko - Salmo
Závodná 8
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 199 978 €
Zisk 15 053 €
Kontaktní informace
Email mail@ekos.sk
webové stránky http://www.eko-salmo.sk;http://www.ekos.sk
Telefon(y) +421245522031, +421243637272, +421243294028, +421243421112, +421245522450
Mobile(y) +421911409966, +421911880013, +421911351051, +421944451828
Fax(y) 0245522473
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 977,019
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 506,498
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 506,498
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 72,699
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 35,221
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,744
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 376,834
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 434,226
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 698
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 698
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 392,627
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 206,733
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,733
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 183,375
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,519
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 40,901
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,231
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,670
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 36,295
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,695
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 29,600
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 977,019
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 432,818
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 149,374
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 149,374
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 154,746
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,311
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,311
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 96,334
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 324,113
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -227,779
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,053
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 544,201
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 215
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4
12. Odložený daňový závazek (481A) 211
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 267,840
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 134,885
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,885
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 34,204
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 41,337
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,140
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,274
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,645
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,645
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 256,501
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,147,591
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,199,978
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,147,591
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,387
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,175,952
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 130,713
D. Služby (účtová skupina 51) 429,858
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 499,334
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 364,888
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 120,935
4. Sociální náklady (527, 528) 13,511
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17,164
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 60,021
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 60,021
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,862
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,026
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 587,020
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,256
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9,252
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9,252
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,211
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,749
2. Ostatní náklady (562A) 15,749
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 69
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,393
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,955
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,071
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,018
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 58
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,053
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015