Vytvořte fakturu

Enviteam - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Enviteam
IČO 31359965
TIN 2020345745
DIČ SK2020345745
Datum vytvoření 16 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Enviteam
Továrenská 8
90066
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 309 763 €
Zisk 1 895 €
Kapitál 501 181 €
Vlastní kapitál 282 475 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0260301040, 0260301020, 0260301041, 0260301043
Fax(y) 0260301043
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 375,701
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 95,343
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 95,343
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 80,632
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,711
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 218,896
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 99,499
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 69,040
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,459
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,808
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,076
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,076
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,732
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 11,638
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 11,618
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 20
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91,951
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,253
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 88,698
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 61,462
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,462
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 60,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 375,701
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 284,370
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 18,921
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 18,921
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,554
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,554
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 261,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 261,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,895
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,040
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,592
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,592
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 55,116
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,509
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,509
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,962
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,969
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,958
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,718
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,332
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,332
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 30,291
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 86
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 30,205
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 265,892
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 309,763
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 63,169
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 149,760
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 52,963
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,784
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,087
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,416
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 27,868
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 68,977
D. Služby (účtová skupina 51) 43,920
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 89,377
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 71,360
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,655
4. Sociální náklady (527, 528) 362
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,440
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 61,197
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 61,197
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,637
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,347
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 125,127
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 226
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 106
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 111
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,987
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,454
2. Ostatní náklady (562A) 2,454
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,069
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,464
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,761
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,586
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,691
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,691
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,895
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015