Vytvořte fakturu

AMWAY SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AMWAY SLOVENSKO
Stav V likvidaci
IČO 31360254
TIN 2020301701
DIČ SK2020301701
Datum vytvoření 19 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMWAY SLOVENSKO
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 153 287 €
Zisk -28 706 €
Kapitál 703 119 €
Vlastní kapitál -865 400 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 580,219
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,056
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,056
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,056
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 511,083
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,520
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,520
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 444,755
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 395,170
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 395,170
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,585
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 63,808
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 588
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 63,220
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 67,080
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,196
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 64,884
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 580,219
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -894,106
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 45,054
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 45,054
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 126,809
2. Ostatní fondy (427, 42X) 126,809
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,043,902
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,043,902
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,706
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,468,500
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 156
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 156
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 549,101
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 499,639
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 499,639
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,329
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,325
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,808
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 544,680
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,069
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 543,611
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 374,563
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,825
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5,825
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,147,679
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,153,287
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,437,540
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 710,139
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,603
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,005
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,108,466
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 815,378
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 53,948
D. Služby (účtová skupina 51) 3,115,019
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 108,608
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 76,606
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,427
4. Sociální náklady (527, 528) 4,575
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,858
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,681
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,681
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,528
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -13,478
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,924
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,821
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 163,334
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 913
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 909
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,769
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,107
2. Ostatní náklady (562A) 5,107
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,129
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16,533
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,856
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,965
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 51,671
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 51,671
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,706
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31360254 TIN: 2020301701 DIČ: SK2020301701
 • Sídlo: AMWAY SLOVENSKO, Dvořákovo nábrežie 10, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Říjen 1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Amway International Development, Inc. 6 639 € (100%) City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.06.2015Nové obchodné meno:
   AMWAY SLOVENSKO, s. r. o., v likvidácii
   10.06.2015Zrušené obchodné meno:
   AMWAY SLOVENSKO, s.r.o.
   14.10.2014Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   13.10.2014Zrušené sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   20.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Michael Johannes Arthur van der Ploeg Minorstr. 17 Mníchov 814 77 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.04.2011
   19.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Florczuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   29.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Florczuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   28.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Florezuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   14.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Florezuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   13.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ildiko Oroszová Tomášikova 7 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.01.2002
   27.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ildiko Oroszová Tomášikova 7 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.01.2002
   26.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Norulák Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   16.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Pavol Norulák Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   15.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfp.Dr. Klaus Tremmel Am Kreuzerweg 10 Ternitz Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Romanova 40 Bratislava
   09.09.1999Nové sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   08.09.1999Zrušené sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   02.02.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prevádzka skladov vrátane colných skladov
   školiaca činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Amway International Development, Inc. 1209 Orange Street City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
   01.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, zmluvná výroba, dovoz, vývoz, nákup, predaj, marketing a distribúcia výrobkov /tejto spoločnosti a tretích strán/, včítane spotrebného tovaru a domácich potrieb, ako aj poskytovanie s tým spojených služieb
   prevádzka skladov včítane colných skladov
   školiace služby v oblasti techniky moderného obchodu, ako aj managment, predaj, marketing, financie, účtovníctvo a kontrola inventáru
   prejednávanie a vyhotovovanie zmlúv všetkého druhu pre akékoľvek legálne podnikanie v ktorejkoľvek časti sveta v súvislosti so záujmami spoločnosti, ktoré sú tu stanovené
   všetky ostatné činnosti, ktoré súvisia alebo sú podobné činnostiam uvedeným v odsekoch a/ - d/
   Zrušeny spoločníci:
   Amway International Development, Inc. 1209 Orange Street City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
   18.07.1997Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   17.07.1997Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   07.10.1994Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfp.Dr. Klaus Tremmel Am Kreuzerweg 10 Ternitz Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Romanova 40 Bratislava
   06.10.1994Zrušené sidlo:
   Laurinská 12 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jana Mikulášová Trnavská 5 Bratislava
   19.10.1993Nové obchodné meno:
   AMWAY SLOVENSKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 12 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, zmluvná výroba, dovoz, vývoz, nákup, predaj, marketing a distribúcia výrobkov /tejto spoločnosti a tretích strán/, včítane spotrebného tovaru a domácich potrieb, ako aj poskytovanie s tým spojených služieb
   prevádzka skladov včítane colných skladov
   školiace služby v oblasti techniky moderného obchodu, ako aj managment, predaj, marketing, financie, účtovníctvo a kontrola inventáru
   prejednávanie a vyhotovovanie zmlúv všetkého druhu pre akékoľvek legálne podnikanie v ktorejkoľvek časti sveta v súvislosti so záujmami spoločnosti, ktoré sú tu stanovené
   všetky ostatné činnosti, ktoré súvisia alebo sú podobné činnostiam uvedeným v odsekoch a/ - d/
   Noví spoločníci:
   Amway International Development, Inc. 1209 Orange Street City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jana Mikulášová Trnavská 5 Bratislava