Vytvořte fakturu

MATADORFIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.09.2015
Basic information
Obchodní název MATADORFIX
IČO 31360394
TIN 2020352785
DIČ SK2020352785
Datum vytvoření 21 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATADORFIX
Kopčianska cesta 24
85201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 480 156 €
Zisk 40 723 €
Kapitál 360 499 €
Vlastní kapitál 327 273 €
Kontaktní informace
Email slaninkova@matadorfix.sk
Telefon(y) 0245647473, 0908717105, 0233331725
Fax(y) 0245647473
Date of updating data: 03.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 397,234
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,574
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,574
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,574
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 393,770
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,836
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 72
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,764
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 739
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 739
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 739
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 178,722
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 177,975
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 177,975
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 747
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 199,473
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 529
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 198,944
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 890
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 890
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 397,234
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 367,996
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 351,686
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 351,686
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 21,201
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,201
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -45,614
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -45,614
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,723
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,238
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,564
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,564
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,491
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,065
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,065
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,712
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 744
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,970
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,183
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,183
Date of updating data: 03.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 473,828
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 480,156
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 458,828
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 432,017
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 360,517
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,912
D. Služby (účtová skupina 51) 24,904
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,109
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 25,582
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,930
4. Sociální náklady (527, 528) 597
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 347
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,156
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,156
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,488
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,977
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,607
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,139
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,495
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,580
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,580
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,580
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 249
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 249
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,331
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,470
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,747
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,747
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,723
Date of updating data: 03.09.2015
Date of updating data: 03.09.2015