Vytvořte fakturu

B & K - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B & K
IČO 31361021
TIN 2020301789
DIČ SK2020301789
Datum vytvoření 01 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B & K
Palisády 20
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 623 397 €
Zisk 2 205 €
Kapitál 674 399 €
Vlastní kapitál 275 591 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254430701
Fax(y) 0254430692
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 312,772
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,389
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,389
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,602
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 787
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 288,910
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22,064
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,064
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 136,169
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 136,086
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,086
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 83
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 130,677
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,512
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 127,165
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,473
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6,473
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 312,772
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 207,791
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 664
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 996
2. Ostatní fondy (427, 42X) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 167,413
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 167,413
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,205
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,218
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,046
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,046
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 95,826
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57,489
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,489
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,119
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,706
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,388
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,124
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,346
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,346
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,763
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,763
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 622,286
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 623,397
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 553,253
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 61,439
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,594
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,111
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 615,099
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 384,470
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,208
D. Služby (účtová skupina 51) 55,997
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 132,724
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 101,461
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,578
4. Sociální náklady (527, 528) 2,685
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,688
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,051
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,051
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,961
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,298
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 162,017
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 31
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,136
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 570
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,566
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,105
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,193
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 988
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 988
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,205
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015