Vytvořte fakturu

DATA SYSTEMS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Obchodní název DATA SYSTEMS
IČO 31361242
TIN 2020352620
DIČ SK2020352620
Datum vytvoření 04 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DATA SYSTEMS
Trnavská 82
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 603 302 €
Zisk 244 470 €
Kapitál 772 598 €
Vlastní kapitál 421 111 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249103811
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 881,365
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 344,143
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 223,064
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,171
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 188,054
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,839
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 121,079
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 121,079
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 535,859
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 220,375
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 208,215
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 208,215
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,160
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 315,484
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 968
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 314,516
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,363
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,363
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 881,365
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 793,172
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,134
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,134
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,858
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,858
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 24,815
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 24,815
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 509,895
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 509,895
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 244,470
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,193
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,460
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,460
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 70,855
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,911
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,911
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,584
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,478
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,882
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,878
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,878
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 742,070
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 603,302
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 215,082
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 387,430
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 790
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 464,355
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 208,412
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,579
D. Služby (účtová skupina 51) 58,659
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 162,710
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 121,940
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,525
4. Sociální náklady (527, 528) 3,245
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,437
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,804
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,804
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,754
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 138,947
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 322,862
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 138,768
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 138,761
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 138,761
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 441
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 441
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 138,327
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 277,274
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 32,804
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 32,804
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 244,470
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016